Späť na novinky

Pozastavenie prevádzky po dopravnej nehode: dôležité informácie pre majiteľov vozidiel

6. December 2023RPZV

Pozastavenie prevádzky po dopravnej nehode: dôležité informácie pre majiteľov vozidiel
Zdroj: freepik

S príchodom zimy nastupuje obdobie zvýšeného počtu dopravných nehôd a škodových udalostí. Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR od začiatku roku 2023 došlo k 9 626 dopravným nehodám. Z nich prevažná väčšina bola zavinená vodičom motorového vozidla. Po miernom útlme spôsobenom zníženou mobilitou v období pandémie sa zrejme znova vraciame do pôvodných, ba dokonca vyšších čísel nehodovosti. Dostupné dáta a podrobnejší rozbor čísel škodovosti naznačujú, že rok 2023 bude v tejto štatistike rekordérom.

Pozastavená prevádzka vozidla po havárii

S narastajúcim počtom dopravných nehôd by mala narastať aj informovanosť majiteľov motorových vozidiel o problematike pozastavenia prevádzky a osvojiť si postup krokov, ktoré sú nevyhnuté po poškodení jedného, alebo viacerých hlavných bezpečnostných prvkov (HBP) pri dopravnej nehode, alebo škodovej udalosti.

Pozastavenie prevádzky vozidla je obmedzené časové obdobie, počas ktorého nie je povolené používanie vozidla v cestnej premávke. Týka sa vozidiel kategórie M1 a N1 (osobné motorové vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 tony) s dátumom prvej evidencie po 1. 1. 2005. Každé vozidlo, ktoré je po vážnej dopravnej nehode má automaticky pozastavenú prevádzku a nositeľom tejto informácie je RPZV.

K 31. 10. 2023 Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) eviduje kumulatívne 5 132 vozidiel s pozastavenou prevádzkou. Z toho 2 554 vozidiel má aktuálne pozastavenú prevádzku po vážnej dopravnej nehode.

Percentuálny podiel vozidiel s poškodením HBP na celkovom počte dopravných nehôd v SR k 31. 10. 2023:

Podiel dopravných nehôd vozidiel s poškodením HBP 23%
  z toho dopravné nehody aj s pozastavením prevádzky vozidla 12%
  z toho dopravné nehody bez pozastavenia prevádzky vozidla 11%
Podiel dopravných nehôd vozidiel bez poškodenia HBP 77%

Pozastavenie prevádzky: Čo majitelia vozidiel potrebujú vedieť?

  1. Automatické pozastavenie: Podľa zákona č. 106/2018 Z.z. dochádza automaticky k pozastaveniu prevádzky vozidla, na ktorom došlo k poškodeniu jedného, alebo viacerých HBP, medzi ktoré patria: zavesenie kolies, deformačné zóny, airbagy, riadenie a brzdový systému.
  2. Povinnosti majiteľa: Majiteľ vozidla je povinný zabezpečiť odbornú opravu do 180 dní od vzniku poškodenia a následné absolvovať technickú kontrolu.
  3. Voľba servisu: Majitelia si môžu pre opravu vozidla zvoliť autorizovaný, alebo neautorizovaný, tzv. nezávislý servis. Servis, ktorý vykonal opravu poškodených HBP, musí byť schopný do 5 rokov od realizácie opravy preukázať, že pri oprave boli dodržané všetky zákonom stanovené náležitosti.
  4. Technická kontrola: Po dokončení opravy je potrebné absolvovať technickú kontrolu pravidelnú mimo ustanovenú lehotu. Úspešným absolvovaním tejto kontroly sa príznak pozastavenia prevádzky spravidla do 48 hodín zruší.
  5. Dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla: K vyradeniu z evidencie musí majiteľ vozidla pristúpiť, ak nedošlo k odstráneniu chýb spôsobených poškodením, ktoré vozidlo z prevádzky diskvalifikovalo a zároveň sa automobil nepodrobí technickej kontrole pravidelnej alebo opakovanej mimo ustanovenú lehotu. V tomto prípade je vlastník vozidla povinný bezodkladne požiadať o dočasné, alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie.
  6. Overenie pozastavenie prevádzky: Majitelia by mali po každej dopravnej nehode skontrolovať stav pozastavenia prevádzky svojho vozidla na webovom sídle Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), aby predišli možnému kráteniu poistného plnenia. Používanie vozidla s pozastavenou prevádzkou v premávke nie je povolené. Vďaka tejto bezplatnej a rýchlej kontrole môžete predísť nepríjemným situáciám na pravidelnej technickej kontrole, alebo pri možnom predaji vozidla v budúcnosti. RPZV ponúka možnosť bezplatnej notifikácie pozastavenia prevádzky – stačí vyplniť registračný formulár a vytvoriť si používateľské konto. Po zadaní VIN alebo EČV vozidla v sekcii „moje vozidlá“ bude používateľ dostávať automatické e-mailové notifikácie o blížiacom sa konci platnosti TK, EK a prípadnom pozastavení prevádzky jeho vozidla.
diagram zobrazujúci následnosť krokov po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti
Časová os pozastavenia prevádzky vozidla
Zdroj: RPZV

Novela zákona o pozastavení prevádzky je v platnosti už takmer 2 roky

Napriek tomu, že novela zákona o pozastavení prevádzky vstúpila do platnosti už takmer pred dvomi rokmi, povedomie o tejto problematike je u motoristov stále relatívne nízke. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli aktívne prispieť k zvýšeniu povedomia verejnosti prostredníctvom projektu „Úprava a rozšírenie IS RPZV na poskytovanie informácií o pozastavení prevádzky vozidla pre verejnú správu, firmy a verejnosť“ ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je okrem iného zvýšiť celkovú bezpečnosť na cestách a informovať o pozastavení prevádzky a súvisiacich povinnostiach. V rámci projektu boli za účelom splnenia cieľa smerom k verejnosti na strane RPZV vykonané nasledovné činnosti

  1. Vytvorenie privátnej zóny pre zaregistrovaných používateľov, kde nájdu detailné informácie o procesoch pozastavenia prevádzky. Zároveň im umožňuje jednoduchšiu komunikáciou za pomoci elektronických formulárov.
  2. Aktualizácia zoznamu opravovní, ktoré sú oprávnené vykonávať opravy po vážnych dopravných nehodách, alebo škodových udalostiach.
  3. Rozšírenie mobilného rozhrania a funkcionality pre mobilných používateľov, ktorí takto majú jednoduchý a ľahký prístup k podstatným informáciám na jednom mieste.

Kde hľadať pomoc?

Spísali sme najčastejšie otázky týkajúce sa procesu pozastavenia prevádzky a nájdete ich na našej stránke v častých otázkach. Ak máte pochybnosti o správnosti postupu, iné otázky alebo nejasnosti k dispozícii je podpora RPZV na e-mailovej pozastavenieprevadzky@rpzv.sk, prípadne telefonicky na +421 (48) 415 15 25. Použiť môžete aj kontaktný formulár, prípadne reklamačný formulár, ktorý je pre prípad pochybností o správnosti pozastavenia prevádzky vozidla.

Subjekty zainteresované v procese pozastavenia prevádzky

Pre zjednodušenie a lepšie pochopenie zodpovedností a úloh zainteresovaných subjektov sme pripravili prehľadnú infografiku:

Infografika zobrazuje tok informácií a zodpovednosť zapojených subjektov v procese pozastavenia prevádzky
Úlohy a zodpovednosti zainteresovaných subjektov v celkovom procese pozastavenia prevádzky
Zdroj: RPZV

Článok v PDF verzii

Pozastavenie prevádzky po dopravnej nehode: dôležité informácie pre majiteľov vozidiel