POZASTAVENIE PREVÁDZKY

Poškodenie hlavných bezpečnostných prvkov a pozastavenie prevádzky

Problematiku pozastavenia prevádzku upravuje Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten v §47 definuje pozastavenie prevádzky ako obmedzené časové obdobie, počas ktorého nie je povolené používanie vozidla v cestnej premávke.

Ciele systému:

 1. zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
 2. zvýšenie kvality opráv
 3. ochrana spotrebiteľa kupujúceho jazdené vozidlo
 4. zabezpečenie výmeny informácií o vážnom poškodení vozidla naprieč národných aj nadnárodných organizácii

Každá dopravná nehoda alebo škodová udalosť, pri ktorej na vozidle došlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov je vážnou dopravnou nehodou. Uvedené platí od 1. januára 2022 pre vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005. Hlavné bezpečnostné prvky vozidla sú rozdelené do piatich kategórií:

 • zavesenie kolies
 • deformačné zóny
 • systém airbagov
 • riadenie
 • brzdy

Ak bol na vozidle poškodený niektorý z HBP, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný podľa §45 Zákona č. 106/2018 Z.z. takéto vozidlo podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Chyby na vozidle musí odstrániť len opravovňa, ktorá:

 1. má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla
 2. vykonáva opravu vozidla na základe informácií podľa postupov výrobcu
 3. používa požadované technické vybavenie na vykonanie opravy vozidla

Opravovňa musí zároveň dodatočne vedieť preukázať v lehote piatich rokov ustanovenia § 47 ods. (8) písm. b). Iná osoba ako autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8), nesmie odstraňovať chyby na vozidle, ktoré mali vplyv na HBP. V prípade, že vozidlo nie je v lehote 6 mesiacov od poškodenia opravené, prevádzkovateľ je povinný ho vyradiť z evidencie vozidiel dočasne, alebo natrvalo.

Následne po oprave vozidla sa vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Ak vozidlo úspešne absolvuje technickú kontrolu mimo ustanovených lehôt, pozastavenie prevádzky je automaticky do 48 hodín od vykonania technickej kontroly zrušené. Proces je znázornený v nasledujúcej schéme.

Časová os procesu pozastavenia prevádzky
Časová os procesu pozastavenia prevádzky

V prípade vážnej dopravnej nehody, môže byť poškodenie vozidla tak rozsiahle, že sa zvažuje, či vozidlo vôbec bude opravované. To znamená porovnanie rozsahu škody, ktorá je reprezentovaná nákladmi na opravu vozidla s porovnaním trhovej ceny vozidla. Ďalším aspektom, ktorý zohráva nezanedbateľný faktor, je hodnota vyčíslená poisťovňou v prípade plnenia z havarijného poistenia.

Pozastavenie prevádzky vozidla je proces, ktorý sa okrem samotného prevádzkovateľa vozidla dotýka aj ďalších subjektov a organizácií, ktoré participujú na výmene informácií.

Tok informácií medzi zainteresovanými subjektmi
Tok informácií medzi zainteresovanými subjektmi

Zoznam opravovní nájdete tu.