ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Najčastejšie otázky a odpovede

Obsah

 1. ODO-Pass
 2. AUTO-Pass
 3. Všeobecné
 4. Poškodenie vozidla

Čo vás najviac zaujíma

Nenašli ste odpovede
na vaše otázky?

Kontaktujte infolinku:
048/415 15 25
alebo nám napíšte e-mail:
info@rpzv.sk

ODO-Pass

ODO-Pass je výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel a zobrazuje stav kilometrov pri rôznych životných situáciách vozidla prevažne z územia SR. Na základe údajov v ODO-Passe získate prehľad, či priebeh kilometrov je reálny a či s odometrom nebolo manipulované. ODO-Pass chráni spotrebiteľov pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je najmä na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Majiteľovi vozidla umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla.

Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo VIN čísla si na stránke www.rpzv.sk overíte, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Ak k vozidlu ODO-Pass existuje, vyžiadajte si od majiteľa/prevádzkovateľa vozidla údaje potrebné pre jeho overenie a zobrazenie online. Budete potrebovať poznať číslo ODO-Passu a dátum jeho vygenerovania. Ak ODO-Pass nebol vygenerovaný alebo je neplatný, vyžiadajte si ho od predávajúceho ešte pred kúpou vozidla.

Cena ODO-Passu sa u Poskytovateľov výpisov z RPZV môže líšiť. Cena ODO-Passu získaného cez stránku www.rpzv.sk je závislá od počtu záznamov, ktoré sú pre konkrétne vozidlo k dispozícii.

 • ODO-Pass s počtom záznamov 1 - 0,24 EUR s DPH,
 • ODO-Pass s počtom záznamov 2 a viac - 7,90 EUR s DPH.

Kompletný cenník nájdete tu.

Chceli by sme upozorniť na skutočnosť, že naše služby nie sú poskytované na základe pravidelnej mesačnej platby. Tento systém naša spoločnosť nikdy nepoužívala a ani nebude používať.

Pravosť alebo správnosť dát v ODO-Passe si môžete overiť po zadaní čísla ODO-Passu a dátumu vygenerovania ODO-Passu priamo tu.

Do RPZV zasielajú údaje štátne aj súkromné organizácie. Ide o inštitúcie a prevádzky, ktoré prichádzajú do styku s vozidlom na území SR (výrobcovia a zástupcovia výrobcov, servisy, autobazáre, TK, EK, KO, poisťovne, leasingové spoločnosti, znalci v odbore dopravy, požičovne vozidiel, spoločnosti, ktoré vykonávajú dražby vozidiel a ďalší). Takto sa vytvára transparentná história prevádzky vozidla, čím sa predchádza možnej manipulácii s odometrom.

Povinný prispievať je každý subjekt, ktorého zákonná povinnosť vyplýva zo Zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (106/2018 Z. z., § 48, ods.3).

RPZV je vnútroštátny register, avšak našou snahou je poskytovať aj údaje dostupné zo zahraničia. Tzn. pre časť vozidiel, ktoré sú dovezené z krajín s ktorým si údaje vymieňame, disponujeme aj údajmi zo zahraničia a ODO-Pass ich bude obsahovať.

Pre vysvetlenie:
Neexistuje žiadna spoločná EU databáza, existuje ale projekt na elimináciu podvodov s jazdenými kilometrami, do ktorého by mal prispievať každý členský štát po dobudovaní národných registrov. SR už údaje o najazdených kilometroch poskytuje.

ODO-Pass je platný najviac 6 mesiacov. Ak ale pre dané vozidlo pribudnú záznamy zo zahraničia, alebo pribudnú záznamy, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, ODO-Pass sa stáva neplatným bez ohľadu na to, či uplynulo 6 mesiacov od jeho vygenerovania.

Ihneď. ODO-Pass, ako aj AUTO-Pass Vám bude po zrealizovaní platby obratom zaslaný na mail. V prípade, ak ste uviedli nesprávny email, alebo Vám dokument neprišiel, nás prosím kontaktujte na podpora@rpzv.sk s uvedením VIN overovaného vozidla.

Register prevádzkových záznamov vozidiel je ustanovený zákonom č. 106/2018 Z.z. v gescii MDV SR. Naša spoločnosť zabezpečuje prevádzku systému. Nie sme oprávnení svojvoľne meniť, či mazať záznamy. Za správnosť údajov zodpovedajú v zmysle citovaného zákona povinné osoby, tzv. prispievatelia. Záznam môže byť zmenený, alebo odstránený len po overení skutočností u daného prispievateľa. V prípade, ak zistíte nesprávny zápis stavu odometra, kontaktujte nás prosím na podpora@rpzv.sk a správnosť zápisu overíme. V opodstatnených prípadoch je možné záznam opraviť.

AUTO-Pass

AUTO-Pass poskytuje komplexné a aktuálne informácie o vozidle. Jeho súčasťou sú okrem iných aj informácie o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, o KO a platnosti TK a EK, záložnom práve, o poškodení a výbave vozidla, PZP, atď. AUTO-Pass poskytuje aj informácie o blokácii vozidla. Touto informáciou iné možnosti overenia vozidla na internete nedisponujú. Overenie sa nevzťahuje len na subjekt, ale aj na vozidlo ako také. Pre overenie blokácie vozidla nepostačuje len overenie existencie exekúcie na subjekt v registri exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov. Vozidlo môže byť blokované aj z iného dôvodu, ktorý nie je bežne dostupné na internete, napr. blokácia exekútormi Finančnej správy – daňové exekúcie.

AUTO-Pass je možné vygenerovať priamo tu pre každé vozidlo registrované v SR. Podstatné je vedieť evidenčné číslo vozidla alebo VIN číslo automobilu.

AUTO-Pass získate u Poskytovateľov výpisov z RPZV, alebo je možné ho vygenerovať priamo tu.

Pri AUTO-Passe nerozlišujeme platnosť. Je aktuálny k dátumu a času jeho vygenerovania.

Cena závisí od rozsahu údajov, o ktoré má spotrebiteľ záujem. Ponúkané sú tri verzie, pričom ceny jednotlivých verzií pri generovaní AUTO-Passu priamo na stránke www.rpzv.sk sú:

 • AUTO-Pass základný - 5,90 EUR s DPH,
 • AUTO-Pass rozšírený - 9,90 EUR s DPH,
 • AUTO-Pass úplný - 16,90 EUR s DPH.

Kupujúci si môže k už vygenerovanému základnému resp. rozšírenému AUTO-Passu dokúpiť vyššiu verziu AUTO-Passu. Táto služba je dostupná len v rámci jedného nákupného procesu.

Exekúcia na majiteľa je exekúciou vedenou na subjekt (osobu), a to v dôsledku neplnenia jej záväzkov. Naopak, exekučná blokácia sa vzťahuje na majetok, ktorým môže byť aj vozidlo. Vo všeobecnosti platí, že majiteľ vozidla môže byť v exekučnom konaní, no jeho vozidlo nemusí byť exekučne blokované.

Vykonanie blokácie zabraňuje prevodu vlastníctva blokovanej veci. To znamená, že prepis vozidla s blokáciou na dopravnom inšpektoráte nie je možný. Overením vozidla pred kúpou sa môžete tejto situácii a problémom z nej vyplývajúcich vyhnúť. Informáciu o blokácii vozidla nájdete v Rozšírenom a Úplnom AUTO-Passe.

Dostupnosť niektorých služieb môže byť v nočných hodinách a počas víkendov alebo sviatkov obmedzená. V prípade, že Váš AUTO-Pass zobrazuje nedostupnú službu, prosím kontaktujte nás na podpora@rpzv.sk. Nedostupné služby sa pokúsime doplniť a nový dokument Vám zašleme na mail.

V AUTO-Passe je možné nájsť informáciu o počte majiteľov a držiteľov, nie však konkrétne meno a priezvisko. Je to z dôvodu, že v zmysle ochrany osobných údajov touto informáciou RPZV nedisponuje.

Všeobecné

ODOMETER (počítadlo prejdenej vzdialenosti) meria prejdenú vzdialenosť vozidla v príslušných jednotkách (kilometer, míľa). ODOMETER nie je tachometer. „Tachometer“ nemeria prejdenú vzdialenosť, ale otáčky za minútu. Otáčkomer sa nedá „stiahnuť“, ani „pretočiť“. Problematika stáčania kilometrov sa teda netýka „stáčania tachometrov“. Výraz tachometer je používaný ešte z obdobia, kedy sa jednalo o združený prístroj.

Referenčnými údajmi pre posúdenie manipulácie s kilometrami sú údaje evidované v RPZV spolu s údajmi dostupnými z EUCARIS-u. Na iné „certifikáty“ a „overené“ informácie sa nebude pre účely zákona prihliadať. Pokiaľ má napr. autoservis údaje preukazujúce manipuláciu, je povinný tieto údaje zaznamenať do RPZV, inak sa na ne nebude prihliadať ako na údaje preukazujúce manipuláciu. V RPZV je archivovaný každý ODO-Pass a tento je dostupný Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI), ktorá má priamy prístup do registra. Ak k vozidlu nebude v registri vygenerovaný ODO-Pass v čase jeho predaja po 20. máji 2018, čiže k predávanému vozidlu nebol pripojený ODO-Pass a dodatočne sa preukáže, že v čase predaja boli zmanipulované najazdené kilometre, tak SOI za nesplnenie povinnosti uloží pokutu od 3.000 do 100.000 eur. Pri opakovanom porušení má dokonca nárok zrušiť danému subjektu živnosť.

Súčasťou RPZV je aj zoznam oprávnených osôb, ktoré sú výrobcom, zástupcom výrobcu, alebo autorizovaným servisom oprávnené manipulovať s odometrami, spôsobom určeným výrobcom vozidiel, pričom každá takáto manipulácia musí byť zaznamenaná do registra. Ak vykonala manipuláciu s odometrom neoprávnená osoba, alebo nebola do RPZV zaznamenaná vôbec, považuje sa v zmysle zákona za neoprávnenú, teda trestnú.

Kontrola kilometrov a tlač ODO-Passu je samostatný úkon a nie je podmienený absolvovaním KO v celom rozsahu.

Platbu za ODO-Pass, alebo AUTO-Pass je možné realizovať platobnou kartou cez platobnú bránu.

Poškodenie vozidla

V prípade poškodenia hlavných bezpečnostných prvkov vozidla pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti je majiteľ (prevádzkovateľ) povinný vozidlo podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa §47 ods. 7 Zákona č. 106/2018 Z.z. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré má pozastavenú prevádzku vozidla. Oprava musí byť vykonaná do 6 mesiacov od dátumu dopravnej nehody, pričom ak majiteľ nestihne opraviť vozidlo v tomto termíne, je povinný vozidlo vyradiť z evidencie dočasne, alebo natrvalo. Počas pozastavenia prevádzky vozidla nie je povolené jeho používanie v cestnej premávke s výnimkou cesty potrebnej pre absolvovanie technickej kontroly. Pozastavenie prevádzky nebráni prepisu vozidla, avšak kupujúci by mal byť o tom upovedomený. Po oprave všetkých poškodených hlavných bezpečnostných prvkov v opravovni a úspešnom absolvovaní technickej kontroly pravidelnej sa vozidlo môže používať v cestnej premávke bez toho, aby sa vyžadoval nový proces schválenia vozidla na prevádzku v cestnej premávke. Informácia o pozastavení prevádzky sa po úspešnom absolvovaní technickej kontroly na webovom sídle www.rpzv.sk automaticky zruší, zobrazí sa informácia „pozastavenie prevádzky: NIE“. Viac informácií sa dočítate priamo na stránke MDV SR.

Oprava vozidla musí byť vykonaná opravovňou, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. 7 Zákona č. 106/2018 Z.z. Podmienky sú nasledovné:

 1. má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla,
 2. vykonáva opravu vozidla na základe informácií podľa písmena a) a
 3. používa požadované technické vybavenie na vykonanie opravy vozidla.
Zároveň oprava musí byť vykonaná v súlade s § 47 ods. 8 Zákona č. 106/2018 Z. z. O oprave je potrebné predložiť potvrdenie o oprave vozidla. Formulár potvrdenia je na stiahnutie nižšie. Pred vyplnený formulár potvrdenia o oprave môže získať opravovňa bezplatne po prihlásení do aplikácie rpzv.iris.sk.

Za poškodenie deformačnej zóny sa považuje také poškodenie vozidla, ktoré vyžaduje opravu napr. v rozsahu:

 • rovnanie nosných častí skeletu karosérie (priečne nosníky, pozdĺžne nosníky, stĺpiky karosérie)
 • výmena nosných častí skeletu karosérie
 • výmena vonkajších pevne pripojených častí skeletu karosérie (napr.: podbeh, zadný blatník, škrupina strechy, zadné čelo)
 • zásah do skeletu karosérie delením a spájaním materiálov (rezanie, zváranie, lepenie, nitovanie a pod.)

Reklamačný formulár slúži na zaevidovanie problému súvisiaceho s pozastaveným prevádzky Vášho vozidla.
Prejsť na reklamačný formulár

Príznak pozastavenej prevádzky vozidla po úspešnom absolvovaní technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt sa spravidla zruší do 48 hodín od absolvovania technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt. V prípade, že sa tak nestane, kontaktujte nás prosím cez reklamačný formulár ktorý sa nachádza taktiež v časti časté otázky.