ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Najčastejšie otázky a odpovede

Obsah

 1. ODO-Pass
 2. AUTO-Pass
 3. Všeobecné
 4. Poškodenie vozidla

Čo vás najviac zaujíma

Nenašli ste odpovede
na vaše otázky?

Kontaktujte infolinku:
048/415 15 25
alebo nám napíšte e-mail:
info@rpzv.sk

ODO-Pass

ODO-Pass je výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel a zobrazuje stav kilometrov pri rôznych životných situáciách vozidla. Na základe údajov v ODO-Passe získate prehľad, či priebeh kilometrov je reálny a či s odometrom nebolo manipulované. ODO-Pass chráni spotrebiteľov pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je najmä na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Majiteľovi vozidla umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla.

ODO-Pass vyhotovujú pracoviská kontroly originality a Poskytovatelia výpisov z RPZV, a to priamo majiteľovi/prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla. ODO-Pass je vygenerovaný až po zápise aktuálneho stavu najazdených kilometrov do RPZV. Zoznam Poskytovateľov výpisov z RPZV nájdete tu. Počas obdobia šírenia nákazy vírusu COVID-19, je možné získať ODO-Pass aj na webe www.rpzv.sk.

Pomocou evidenčného čísla vozidla alebo VIN čísla si na stránke www.rpzv.sk overíte, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Ak k vozidlu ODO-Pass existuje, vyžiadajte si od majiteľa/prevádzkovateľa vozidla údaje potrebné pre jeho overenie a zobrazenie online. Budete potrebovať poznať číslo ODO-Passu a dátum jeho vygenerovania. Ak ODO-Pass nebol vygenerovaný alebo je neplatný, vyžiadajte si ho od predávajúceho ešte pred kúpou vozidla.

Cena ODO-Passu sa u Poskytovateľov výpisov z RPZV môže líšiť. Cena ODO-Passu získaného cez stránku www.rpzv.sk je závislá od počtu záznamov, ktoré sú pre konkrétne vozidlo k dispozícii.

 • ODO-Pass s počtom záznamov 1-3 - 3,50 EUR s DPH
 • ODO-Pass s počtom záznamov 4-5 - 5,50 EUR s DPH
 • ODO-Pass s počtom záznamov 6 a viac - 8,00 EUR s DPH

Kompletný cenník nájdete tu.

Chceli by sme upozorniť na skutočnosť, že naše služby nie sú poskytované na základe pravidelnej mesačnej platby. Tento systém naša spoločnosť nikdy nepoužívala a ani nebude používať.

Pravosť alebo správnosť dát v ODO-Passe si môžete overiť po zadaní čísla ODO-Passu a dátumu vygenerovania ODO-Passu priamo tu.

Do RPZV zasielajú údaje štátne aj súkromné organizácie. Ide o inštitúcie a prevádzky, ktoré prichádzajú do styku s vozidlom (výrobcovia a zástupcovia výrobcov, servisy, autobazáre, TK, EK, KO, poisťovne, leasingové spoločnosti, znalci v odbore dopravy, požičovne vozidiel, spoločnosti, ktoré vykonávajú dražby vozidiel a ďalší). Takto sa vytvára transparentná história prevádzky vozidla, čím sa predchádza možnej manipulácii s odometrom.

Povinný prispievať je každý subjekt, ktorého zákonná povinnosť vyplýva zo Zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (106/2018 Z. z., § 48, ods.3).

RPZV je vnútroštátny register, avšak našou snahou je poskytovať aj údaje dostupné zo zahraničia. Tzn. pre časť vozidiel, ktoré sú dovezené z krajín s ktorým si údaje vymieňame, disponujeme aj údajmi zo zahraničia a ODO-Pass ich bude obsahovať.

Pre vysvetlenie:
Neexistuje žiadna spoločná EU databáza, existuje ale projekt na elimináciu podvodov s jazdenými kilometrami, do ktorého by mal prispievať každý členský štát po dobudovaní národných registrov. SR už údaje o najazdených kilometroch poskytuje.

ODO-Pass je platný najviac tri mesiace. Ak ale pre dané vozidlo pribudnú záznamy zo zahraničia, alebo pribudnú záznamy, ktoré nie sú v súlade s transparentným vývojom stavu odometra, ODO-Pass sa stáva neplatným bez ohľadu na to, či uplynuli tri mesiace od jeho vygenerovania.

Ihneď. ODO-Pass, ako aj AUTO-Pass Vám bude po zrealizovaní platby obratom zaslaný na mail. V prípade, ak ste uviedli nesprávny email, alebo Vám dokument neprišiel, nás prosím kontaktujte na podpora@rpzv.sk s uvedením VIN overovaného vozidla.

AUTO-Pass

AUTO-Pass poskytuje komplexné a aktuálne informácie o vozidle. Jeho súčasťou sú okrem iných aj informácie o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, o KO a platnosti TK a EK, záložnom práve, o poškodení a výbave vozidla, PZP, atď. AUTO-Pass poskytuje aj informácie o blokácii vozidla. Touto informáciou iné možnosti overenia vozidla na internete nedisponujú. Overenie sa nevzťahuje len na subjekt, ale aj na vozidlo ako také. Pre overenie blokácie vozidla nepostačuje len overenie existencie exekúcie na subjekt v registri exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov. Vozidlo môže byť blokované aj z iného dôvodu, ktoré nie je bežne dostupné na internete, napr. blokácia exekútormi Finančnej správy – daňové exekúcie.

AUTO-Pass je možné vygenerovať priamo tu pre každé vozidlo registrované v SR. Podstatné je vedieť evidenčné číslo vozidla alebo VIN číslo automobilu.

AUTO-Pass získate u Poskytovateľov výpisov z RPZV, alebo je možné ho vygenerovať priamo tu.

Pri AUTO-Passe nerozlišujeme platnosť. Je aktuálny k dátumu a času jeho vygenerovania.

Cena závisí od rozsahu údajov, o ktoré má spotrebiteľ záujem. Ponúkané sú tri verzie, pričom ceny jednotlivých verzií pri generovaní AUTO-Passu priamo na stránke www.rpzv.sk sú:

 • AUTO-Pass základný - 8 EUR s DPH,
 • AUTO-Pass rozšírený - 14 EUR s DPH,
 • AUTO-Pass úplný - 26 EUR s DPH.

Kupujúci si môže k už vygenerovanému základnému resp. rozšírenému AUTO-Passu dokúpiť vyššiu verziu AUTO-Passu. Táto služba je dostupná len v rámci jedného nákupného procesu.

Všeobecné

ODOMETER (počítadlo prejdenej vzdialenosti) meria prejdenú vzdialenosť vozidla v príslušných jednotkách (kilometer, míľa). ODOMETER nie je tachometer. „Tachometer“ nemeria prejdenú vzdialenosť, ale otáčky za minútu. Otáčkomer sa nedá „stiahnuť“, ani „pretočiť“. Problematika stáčania kilometrov sa teda netýka „stáčania tachometrov“. Výraz tachometer je používaný ešte z obdobia, kedy sa jednalo o združený prístroj.

Referenčnými údajmi pre posúdenie manipulácie s kilometrami sú údaje evidované v RPZV spolu s údajmi dostupnými z EUCARIS-u. Na iné „certifikáty“ a „overené“ informácie sa nebude pre účely zákona prihliadať. Pokiaľ má napr. autoservis údaje preukazujúce manipuláciu, je povinný tieto údaje zaznamenať do RPZV, inak sa na ne nebude prihliadať ako na údaje preukazujúce manipuláciu. V RPZV je archivovaný každý ODO-Pass a tento je dostupný Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI), ktorá má priamy prístup do registra. Ak k vozidlu nebude v registri vygenerovaný ODO-Pass v čase jeho predaja po 20. máji 2018, čiže k predávanému vozidlu nebol pripojený ODO-Pass a dodatočne sa preukáže, že v čase predaja boli zmanipulované najazdené kilometre, tak SOI za nesplnenie povinnosti uloží pokutu od 3.000 do 100.000 eur. Pri opakovanom porušení má dokonca nárok zrušiť danému subjektu živnosť.

Súčasťou RPZV je aj zoznam oprávnených osôb, ktoré sú výrobcom, zástupcom výrobcu, alebo autorizovaným servisom oprávnené manipulovať s odometrami, spôsobom určeným výrobcom vozidiel, pričom každá takáto manipulácia musí byť zaznamenaná do registra. Ak vykonala manipuláciu s odometrom neoprávnená osoba, alebo nebola do RPZV zaznamenaná vôbec, považuje sa v zmysle zákona za neoprávnenú, teda trestnú.

Kontrola kilometrov a tlač ODO-Passu je samostatný úkon a nie je podmienený absolvovaním KO v celom rozsahu.

Poškodenie vozidla

Prevádzkovateľ vozidla je podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona č. 106/2018 Z.z. povinný vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky (HBP) vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, na vlastné náklady podrobiť vozidlo

 • odstráneniu chýb vzniknutých pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni (platí pre vozidlá s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005), a
 • technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt

pričom do doby splnenia týchto povinností je vozidlo vozidlom s pozastavenou prevádzkou podľa § 47 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2018 Z.z. a nie je povolené jeho používanie v cestnej premávke.

Oprava vozidla musí byť vykonaná opravovňou, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. 7 Zákona č. 106/2018 Z.z. a zároveň oprava musí byť vykonaná súlade s § 47 ods. 8 Zákona č. 106/2018 Z. z. O oprave je potrebné predložiť potvrdenie o oprave vozidla.

Za poškodenie deformačnej zóny sa považuje také poškodenie vozidla, ktoré vyžaduje opravu napr. v rozsahu:

 • rovnanie nosných častí skeletu karosérie (priečne nosníky, pozdĺžne nosníky, stĺpiky karosérie)
 • výmena nosných častí skeletu karosérie
 • výmena vonkajších pevne pripojených častí skeletu karosérie (napr.: podbeh, zadný blatník, škrupina strechy, zadné čelo)
 • zásah do skeletu karosérie delením a spájaním materiálov (rezanie, zváranie, lepenie, nitovanie a pod.)