Späť na novinky

Slovensko bojuje proti stáčaniu kilometrov

20. Máj 2018RPZV

Slovensko po vzore Belgicka zavádza európsky model eliminácie podvodov s odometrami.

Manipuláciu s odometrami zakazuje 26 krajín EÚ. Len desať z nich prijalo dodatočné opatrenia na preverenie počtu najazdených kilometrov pre zákazníkov. Štáty ako Belgicko a Holandsko zriadili databázové systémy, ktoré uchovávajú záznamy o najazdených kilometroch z pravidelných technických kontrol, údržby, kontrolných prehliadok v opravovniach a pod. Počet vozidiel so zmanipulovaným odometrom sa v obidvoch krajinách po zavedení systémov výrazne znížil. Dvanásťročné praktické skúsenosti a výnimočné výsledky belgického systému Car-Pass potvrdili, že prevencia je oveľa účinnejšia ako sankcia. Na podobnú cestu ako Belgicko sa vydalo aj Slovensko. Európsky model eliminácie podvodov s odometrami pozostáva z troch základných systémových bodov:

1. Vytvorenie vnútroštátneho registra na priebežné zaznamenávanie najazdených kilometrov:

Z toho dôvodu v roku 2016 na Slovensku vznikol novelou zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) nazývaný pracovne MileageSK. V zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý od 20. mája 2018 nahradil citovaný zákon č. 725/2004 Z. z., je registru venovaný samostatný § 48. Do registra sa priebežne zaznamenávajú najazdené kilometre vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra. Do účinnosti nového zákona zaznamenávali do RPZV údaje o stave odometra hlavne TK, EK a kontroly originality. To tvorí okolo 25,7 milióna záznamov k viac ako 3,4 milióna na Slovensku registrovaných vozidiel. Ďalšie údaje sú k dispozícii prostredníctvom EUCARISu.

2. Prepojenie národných registrov do európskej výmennej siete:

RPZV je už prepojený cez modul Mileage európskej výmennej platformy údajov v doprave EUCARIS s niektorými členskými štátmi. Kontrola odometrov na jednotlivo dovezených vozidlách sa uskutočňuje v rámci kontroly originality. Napr. pri dovozoch z Holandska sa podarilo za prvých päť mesiacov tohto roka znížiť počet manipulácií zo 42% na 10,6 %. To je jasný dokaz účinnosti overeného systému.

3. Zabezpečenie neustále sa zvyšujúceho počtu záznamov, ktorý zníži priestor na manipuláciu až do takej miery, že sa manipulácia nevypláca:

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podnikajúci s cestnými motorovými vozidlami majú od 20.mája tohto roka povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV (tzv. „prispievatelia“). Podrobné informácie ustanovuje § 48 ods. 3 nového zákona. Údaje sa zväčša budú zasielať automatizovane priamo z produkčných systémov prispievateľov. Zaslaním informácií je zároveň splnená oznamovacia povinnosť podľa ktorej osoby, ktoré zistia neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenú manipuláciu s odometrom vozidla, sú povinné bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky im známe identifikačné údaje. Prispievatelia sú od účinnosti nového zákona súčasne oprávnení dostávať a tlačiť údaje z RPZV formou požadovaného výpisu. Výpis je v súčasnosti dostupný vo všetkých pracoviskách kontroly originality vozidiel ako samostatný úkon nevyžadujúci absolvovanie kontrolu originality.

Článok v PDF verzii

Slovensko bojuje proti stáčaniu kilometrov