Späť na novinky

Posúva sa plánovaná zmena registračných poplatkov pre vozidlá

24. Marec 2023RPZV

Zmena metodiky výpočtu vám môže ušetriť peniaze.
Zdroj: unsplash.com

Účinnosť plánovanej zmeny registračných poplatkov, ktorá mala platiť od 1. apríla 2023 sa posúva o 3 mesiace. Vyplýva to z novely zákona o správnych poplatkoch, ktorá bola poslancami Národnej rady SR schválená v stredu 16.3.2023.

Nové pravidlá teda vstúpia to platnosti až 1.7.2023 a ich cieľom je okrem úspory pre občanov aj podpora ekologických vozidiel, a teda environmentálny aspekt. Registračný poplatok za evidenciu sa po novom stanoví aj podľa emisnej triedy vozidla. V praxi to znamená, že majitelia ekologických vozidiel budú mať nižšie náklady na ich prevádzku. Zvýšenie poplatkov za vozidlá s vyššími emisiami škodlivín má zabezpečiť ich postupné vyraďovanie z prevádzky a tým podporiť zlepšovanie kvality ovzdušia v mestách.

Dobrou správou je, že vďaka novým pravidlám už nebudú diskriminované nové a zánovné vozidlá. Systém doposiaľ nižším poplatkom zvýhodňoval staršie vozidlá, čo spôsobovalo postupné zvyšovanie priemerného veku vozidlového parku na Slovensku. Vek vozidla má pritom zásadný vplyv na kvalitu ovzdušia a bezpečnosť cestnej premávky.

Podpis zmluvy pri kúpe ojazdeného vozidla.
Zdroj: freepik.com

Zmena správnych poplatkov nie je jedinou novinkou

Zmena správnych poplatkov nie je jediná legislatívna novinka, ktorá sa týka registrácie cestných vozidiel v tomto roku. Od 1.1.2023 sa na základe novely zákona o cestnej premávke začali vydávať nové tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú prenosné. Nie sú viazané na majiteľa, ale na vozidlo samotné, a teda na vozidle ostávajú až do doby ukončenia jeho životnosti. V prípade prepisu na nového majiteľa nie je nutné ich meniť. Navyše, kompletný prepis je možné urobiť na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte a stačí len raz, vďaka čomu nemusí kupujúci žiadať o vykonanie zmien na inšpektoráte v mieste svojho bydliska. Ak ste si priplatili za EČV s tzv. „voliteľnou logistikou“ nemusíte sa obávať, že o ne prídete. Stačí ak požiadate o ponechanie pôvodných tabuliek, pričom to isté platí aj pre bežné tabuľky.

Správne poplatky do 1.7.2023

Podľa aktuálne platnej úpravy sa pre výpočet registračného poplatku za zápis držiteľa pre vozidlá kategórie L, M1 a N1 používa vzorec: Sadzba podľa výkonu motora (PkW) x koeficient zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku. Ostatné kategórie vozidiel vrátane elektromobilov majú registračný poplatok stanovený pevne na sumu 33€.

Výkon motora v kW Sadzba poplatkov v €
nad do
80 vrátane 33
80 86 vrátane 90
86 92 vrátane 110
92 98 vrátane 150
98 104 vrátane 210
104 110 vrátane 260
110 121 vrátane 360
121 132 vrátane 530
132 143 vrátane 700
143 154 vrátane 870
154 165 vrátane 1 100
165 176 vrátane 1 250
176 202 vrátane 1 900
202 228 vrátane 2 300
228 254 vrátane 2 700
254 a viac 3 900
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
Prvá evidencia 1.00
Do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie 0.82
Do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.68
Do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.56
Do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.46
Do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.38
Do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.32
Do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.26
Do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.23
Do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.19
Do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.16
Do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.14
Do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.12
Do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.10
Do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.09
Do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.08
Do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0.07
Nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0.06
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Od 1.1.2023 je navyše v platnosti zmena – poplatok za zápis držiteľa uhrádza žiadateľ o vykonanie úkonu, nie nový vlastník vozidla.

Na zmenu si počkáme do 1.7.2023

Novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá mala pôvodne vstúpiť do platnosti 1.4.2023 zrušila koeficient zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku. Nahradil ho ekologický koeficient vozidla, a teda dochádza aj k zmene spôsobu výpočtu.

Podľa novej úpravy je výška koeficientu závislá od emisnej triedy vozidla. V prípade, keď vozidlo nemá pridelenú emisnú triedu, rozhodujúci je dátum prvej registrácie, ktorý je daný časovým rozmedzím, pričom sa vozidlá rozdeľujú ešte podľa druhu paliva.

Plánujete kúpu auta? Dôležité informácie o vozidle v aktuálnom čase Vám poskytne náš AUTO-Pass.

Druh vozidla vzhľadom na druh paliva* Ekologický koeficient vozidla
1. Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva) 0.10
2. Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akékoľvek palivo + PHEV (Plug-In hybrid) 0.20
3. Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 (avšak neplatí pre elektromobily)
Emisná norma Dátum prvej evidencie**
Vozidlo Euro 1/I Do 31.12.1996 1.00
Vozidlo Euro 2/II 1.1.1997 – 31.12.2001 0.80
Vozidlo Euro 3/III 1.1.2002 – 31.12.2006 0.70
Vozidlo Euro 4/IV 1.1.2007 – 31.12.2011 0.60
Vozidlo Euro 5/V/EEV 1.1.2012 – 31.8.2016 0.50
Vozidlo Euro 6 a, b, c/VI A, B, C 1.9.2016 – 31.8.2020 0.45
Vozidlo Euro 6 d/VI D a novšie Od 1.9.2020 0.40
Poplatok sa vzhľadom na ekologický koeficient zníži najviac na 33€.
*Druh paliva sa určí z položky 18 Osvedčenia o evidencii časť II „Druh paliva/zdroj energie“.
**Kritériá časového rozmedzia dátumu prvej evidencie sa použijú len ak sa pre motorové vozidlo nedá určiť emisná norma Euro.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe schváleného znenia zákona (nrsr.sk)

Zmena nastane aj v sadzbách poplatku podľa výkonu motora, kde došlo k zjednodušeniu a výraznejšiemu poklesu sadzieb za jednotlivé výkonové kategórie. "Vo výsledku násobením hodnôt obsiahnutých v oboch tabuľkách bude možné dosiahnuť zjednodušenie výpočtu konečnej výšky poplatku, čo je efektívnejšie pri implementácii finálneho riešenia do služby eKolok," priblížili predkladatelia.
Dôvodom zavedenia priaznivejších sadzieb pre poplatníkov je aj fakt, že v praxi môže dochádzať k situáciám, kedy by poplatok za administratívny prepis prevyšoval trhovú hodnotu vozidla. Najmä u starších vozidiel s vyšším výkonom.

Výkon motora v kW Sadzba poplatkov v €
nad do
80 vrátane 33
80 90 vrátane 60
90 100 vrátane 90
100 110 vrátane 120
110 125 vrátane 200
125 140 vrátane 300
140 155 vrátane 500
155 170 vrátane 700
170 210 vrátane 900
210 a viac 1000
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe schváleného znenia zákona (nrsr.sk)

Ako sa zmena dotkne motoristov?

V praxi to teda znamená, že mnohých držiteľov motorových vozidiel sa zmena výšky registračného poplatku vôbec nedotkne. Ide najmä o vozidlá najnižšej výkonnostnej kategórie do 80kW, na ktoré sa vzťahuje minimálny registračný poplatok 33€, a to bez ohľadu na dátum prvej registrácie či emisnú triedu.

Podobne je to v prípade veteránov (teda u vozidiel starších ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie s výkonom do 140 kW vrátane, a to bez rozdielu druhu paliva). Síce pre tieto vozidlá platí ekologický koeficient 0,1, no zároveň platí, že poplatok sa môže znížiť najviac na 33€.

Horšie to vyzerá v prípade starších vozidiel s vyšším výkonom, ktoré ale nie sú veteránmi. Napríklad za vozidlo s výkonom 210 kW s dátumom prvej evidencie v roku 1994 si žiadateľ priplatí. Pokiaľ dnes by ste za takéto vozidlo zaplatili 138€ (2 300€ x koeficient 0,06), po novom sa naň vzťahuje maximálny registračný poplatok 1 000€ (1 000€ x koeficient 1).

Článok v PDF verzii

Posúva sa plánovaná zmena registračných poplatkov pre vozidlá