Späť na novinky

SOI proti podvodom so “stáčaním” kilometrov: Zistenia z kontroly sú prekvapivé

2. Február 2024RPZV

SOI proti podvodom so “stáčaním” kilometrov: Zistenia z kontroly sú prekvapivé
Zdroj: freepik

V druhej polovici minulého roku Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uskutočnila rozsiahlu kontrolu subjektov, ktoré predávajú cestné motorové vozidlá kategórie M1 na území Slovenskej republiky. Táto inšpekcia bola realizovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Kontrolná akcia prebiehala od júla do októbra 2023 u vybraných právnických a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí predávajú, uvádzajú, sprístupňujú, ponúkajú alebo inak sprostredkovávajú predaj cestných motorových vozidiel. Inými slovami išlo o autobazáre a inzertné portály predávajúce ojazdené vozidlá.

Zámerom kontroly bolo overiť dodržiavanie zákonných ustanovení, podľa ktorých je zakázané:

  • Predávať, sprístupňovať, ponúkať alebo inak sprostredkovať predaj vozidiel, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra – počítadla najazdených kilometrov (pozn. tachometer meria otáčky v čase)
  • uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať na trhu v SR vozidlá bez uvedenia identifikačného čísla vozidla (VIN) a uvedenia údaju o celkovej prejdenej vzdialenosti ku dňu zverejnenia ponuky.

SOI disponuje priamym prístupom do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), kde má sprístupnené všetky výpisy zobrazujúce históriu najazdených kilometrov, tzv. ODO-Passy. Ak na vozidle došlo k manipulácii stavu odometra pred kúpou a pri predaji nebol priložený ODO-Pass môže SOI uložiť subjektu pokutu od 3 000 do 100 000 EUR. Pri opakovanom porušení zákona má právo zrušiť takémuto subjektu živnosť. Manipulácia s najazdenými kilometrami je podvodom, ak došlo k uvedeniu do omylu a nezákonnému obohateniu. Trestným činom podvodu sa stáva naplnením skutkovej podstaty trestného činu, a teda uvedením do omylu a spôsobením finančnej ujmy prevyšujúcej sumu 266€.

Výnimkou ostávajú prípady a zákonom ustanovený zákaz neplatí, ak je informácia o „stočení“ kilometrov nezatajená a k vozidlu je pripojený výpis z RPZV, tzv. ODO-Pass. Cena vozidla sa často zásadným spôsobom odvíja od počtu najazdených kilometrov. Zverejnenie skutočného stavu odometra umožní kupujúcemu dohodnúť adekvátnu trhovú cenu, zodpovedajúcu reálnemu stavu.

Výsledky kontroly zistili nedostatky u 8 z 50 kontrolovaných predajcov, čo predstavuje 16%. Kontrole bolo podrobených celkovo 245 motorových vozidiel, pričom porušenie zákazu „stáčania“ kilometrov bolo zistené v 9 prípadoch. Najviac pochybení bolo zistených v Nitrianskom kraji, s nulovým počtom pochybení skončili Trenčiansky, Žilinský a Banskobystrický kraj. (zdroj: soi.sk)

Porovnaním dát z RPZV a hodnotou nájazdu zobrazenou na odometroch vozidiel podrobených kontrole sa ukázalo, že priemerná hodnota stočených kilometrov bola 47 000km. Okrem „kamenných“ autobazárov sa inšpektori zamerali aj na internetové portály ponúkajúce ojazdené vozidlá. Pochybenie pri zverejnení VIN čísla, a/alebo zverejnení stavu odometra sa preukázalo u 13% kontrolovaných subjektov. Previerke podrobili celkovo 63 portálov a 961 motorových vozidiel. (zdroj: soi.sk)

„Register prevádzkových záznamov vozidiel je transparentný vnútroštátny register, ktorý vďaka pravidelným záznamom od oficiálnych prispievateľov značne obmedzuje podvodné praktiky špekulantov. Neustále pribúdajúci počet referenčných záznamov zvyšuje hodnovernosť overenia vozidla a ochranu práv spotrebiteľov pred nekalými praktikami. Priestor na manipuláciu sa frekvenciou záznamov zmenšuje a prípadná manipulácia a podvodník sú ľahšie odhaliteľní. Denne do RPZV pribúda viac ako 10 000 záznamov od takmer 2 500 autoservisov, autobazárov, poisťovní, lízingových spoločností a iných zákonom definovaných subjektov, tzv. prispievateľov“, hovorí Ing. Róbert Zrubák, konateľ spoločnosti IRIS IDENT, s. r. o., ktorá je Technickou službou kontroly originality a správcom RPZV.

Neoprávnená manipulácia so stavom odometra predstavuje na Slovensku pretrvávajúci problém. Zamedziť finančnej strate, ohrozeniu bezpečnosti, či nečakaným výdavkom na opravy môže kupujúci overením vozidla pred jeho kúpou. Najjednoduchšie je ODO-Pass žiadať od predávajúceho a bezplatne overiť jeho pravosť na webovom sídle RPZV. V prípade potreby je vhodné doplniť komplexné overenie vozidla.

„RPZV vytvoril základ pre systémové riešenie podvodov spojených s manipuláciou najazdených kilometrov dokonca na medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom platformy EUCARIS je prepojený s obdobnými registrami v EÚ. Plánované technicko-legislatívne zmeny prinesú ďalšie zvýšenie úspešnosti odhaľovania aj týchto manipulácii na pracoviskách kontroly originality vozidiel“ dodal R. Zrubák.

SOI plánuje aj naďalej sledovať vnútorný trh s cieľom odhaľovať a trestať porušenia zákazu ustanovené v zákone č. 106/2018 Z.z. Kupujúcim odporúčame dôverovať overeným informačným zdrojom a pri kúpe ojazdeného vozidla vyberať spoľahlivých predajcov.

Zákaz v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. 2018 2020 2023
„Stáčanie“ km 25 9 16
Neuvádzanie VIN a prejdenej vzdialenosti 42 11 13

Počet prevádzkových jednotiek s nedostatkom v % v rokoch 2018, 2020 a 2023
Zdroj: soi.sk

Článok v PDF verzii

SOI proti podvodom so “stáčaním” kilometrov: Zistenia z kontroly sú prekvapivé