Fotografia odometra

Najprv preverte, potom kupujte

Predtým, ako kupujete ojazdené vozidlo, máte možnosť overiť si jeho históriu. Na Výpise z registra prevádzkových záznamov vozidiel (ODO-Pass/ODO-Pass EU) sa zobrazí história počas celej doby životného cyklu vozidla. Výpis bude platný do vykonania nového zápisu údajov o vozidle v Registri prevádzkových záznamov vozidiel a jeho pravosť si občania overia vyplnením údajov vo formulári.
Register prevádzkových záznamov vozidiel zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súlade s novelou zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 24. novembra 2015. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2016.

Číslo výpisu *
Dátum posledného záznamu ODO-Pass-u *
Posledný stav kilometrov v ODO-Pass-e *
Identifikačné číslo vozidla VIN *


PRESNÝ STAV NAJAZDENÝCH
KILOMETROV = VÝPIS Z REGISTRA
PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

Manipulácie s odometrami v členských krajinách EÚ majú za následok škody za niekoľko miliárd eur ročne, deformáciu podnikateľského prostredia, a v neposlednom rade aj nesprávne posúdenie technického stavu vozidla s dopadom na bezpečnosť cestnej premávky. Neoprávnená manipulácia s odometrom – počítadlom prejdenej vzdialenosti, nie je väčšinou príčinou podvodu, ale hlavne jeho dôsledkom. Prevažujúcou príčinou je chamtivosť a túžba po neoprávnenom obohatení sa na úkor podvedeného.

Pravidelné zaznamenávanie stavu najazdených kilometrov a periodická kontrola po celú dobu životného cyklu vozidla, tvoria účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako eliminovať podvody s odometrami a prioritne chrániť záujmy spotrebiteľov.

Na Slovensku je vytvorený Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Jedná sa o vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v SR. Do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra. Zákon (106/2018) o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje od 20. mája 2018 povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV širokej škále štátnych aj privátnych subjektov, tzv. prispievateľov. Jedná sa hlavne o informácie z TK, EK, KO, informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o dopravných nehodách od orgánov Policajného zboru, o medzinárodnej preprave od MDV SR, o opravách a údržbe vozidiel od výrobcov, zástupcov výrobcov vozidiel a všetkých legálnych opravovní. Ďalej o informácie o vykonaných priamych alebo sprostredkovaných predajoch vozidiel od fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, o poistných udalostiach vozidiel od poisťovní, ako aj o údaje z odometra ojazdených vozidiel v čase jeho financovania od leasingových spoločností a od znalcov po obhliadke vozidla. Nelegálne prevádzky nemajú do RPZV prístup a nimi opravované vozidlá budú pri predaji bez príslušných záznamov, čím sa zníži ich trhová hodnota. Údaje z RPZV sú dostupné formou výpisu len po kontrole počítadla prejdenej vzdialenosti (odometra) a následnom zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou do registra. Nebudú bežne poskytované, pretože prax preukázala, že dochádza k manipulácii s najazdenými kilometrami tesne nad poslednú známu hodnotu. Výpisy vyhotovujú pracoviská kontroly originality (PKO) a väčšina prispievateľov, a to priamo prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť len záujemcom o kúpu vozidla. Niektoré PKO sú vybavené mobilnou technikou umožňujúcou kontrolu odometra a tlač výpisu na dohodnutom mieste (napr. v autobazáre). Register prevádzkových záznamov vozidiel v súčasnosti obsahuje vyše 26 miliónov záznamov o stave počítadla prejdenej vzdialenosti. Cieľom je dosiahnuť takú frekvenciu záznamov, ktorá buď manipuláciu odhalí, alebo ju urobí nezaujímavou. Tým ochráni nielen spotrebiteľa, ale narovnáva aj deformáciu podnikateľského prostredia vzniknutú nerovnosťou podmienok a čiernou nelegálnou prácou. Ak údaje z registra zobrazia vo výpise z RPZV (ODO-Pass/ODO-Pass EU) náhle zníženie stavu kilometrov, môže to znamenať, že došlo k manipulácii s odometrom. V súčasnosti existujú dva druhy výpisov: ODO-Pass a ODO-Pass EU:

- ODO-Pass obsahuje údaje o najazdených kilometroch z RPZV,
- ODO-Pass EU zahŕňa informácie o najazdených kilometroch z EUCARIS-u.


Zákonné oprávnenie tlačiť údaje z EUCARIS-u (ODO-Pass EU) majú len PKO, nakoľko vykonávajú kontrolu pri dovozoch vozidiel. Po vyhotovení ODO-Passu EU sa zahraničné historické údaje zaznamenajú do RPZV. Spolu s údajmi z auto society budú tvoriť tzv. elektronickú prevádzkovú históriu vozidla, ktorá bude neskôr dostupná formou rozsiahleho výpisu.

Stav kilometrov by sa mal v zobrazených údajoch postupne zvyšovať. Pokiaľ ODO-Pass/ODO-Pass EU zobrazí náhle zníženie stavu najazdených kilometrov, môže sa jednať o manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti.

Ako funguje ODO-Pass/ODO-Pass EU?

Výpis je vytlačený na špeciálnom papieri, s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho sfalšovaniu alebo podvodu. ODO-Pass/ODO-Pass EU vydaný pri kontrole originality umožní vlastníkom vozidiel deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla, napríklad pri umiestnení do autobazáru alebo zverejnení formou inzerátu. Z dôvodu ochrany pred zneužitím je pre jeho on-line overenie prostredníctvom internetu na stránke www.rpzv.sk požadované zadanie: čísla ODO-Pass-u/ODO-Pass-u EU, dátum jeho vystavenia a posledný stav hodnoty odometra uvedený vo výpise.

Kde získať vypis?

Výpis vyhotovujú pracoviská kontroly originality a väčšina prispievateľov, a to priamo prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť len záujemcom o kúpu vozidla. Niektoré PKO sú vybavené mobilnou technikou umožňujúcou kontrolu odometra a tlač výpisu na dohodnutom mieste (napr. v autobazáre).

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním a ukladaním súborov cookie vo vašom koncovom zariadení. Viac informácií

Rozumiem