Prebieha načítavanie...

Fotografia odometra ×

Najprv PREVERTE, potom KUPUJTE.

Predtým, ako kupujete ojazdené vozidlo, máte možnosť overiť si jeho históriu. Na Výpise z registra prevádzkových záznamov vozidiel (ODO-Pass/ODO-Pass EU) sa zobrazí história počas celej doby životného cyklu vozidla. Výpis bude platný do vykonania nového zápisu údajov o vozidle v Registri prevádzkových záznamov vozidiel a jeho pravosť si občania overia vyplnením údajov vo formulári. Viac podrobností získate TU.

K ODO-Passu je možné získať Prílohu k Výpisu z RPZV. Okrem iných informácií obsahuje údaje o:
  • exekučnej blokácii,
  • overení vozidla v pátracích evidenciách,
  • leasingu,
  • kontrole originality,
  • platnosti technickej a emisnej kontroly,
  • krajine pôvodu/registrácie, apod.
Číslo výpisu *
Dátum posledného záznamu ODO-Pass-u *
Posledný stav kilometrov v ODO-Pass-e *

Pre získanie Prílohy k Výpisu z RPZV je potrebné najskôr overiť platnosť ODO-Passu.

Pomocou identifikačného čísla vozidla VIN si bezplatne overíte, či bol k vozidlu vydaný ODO-Pass.

Identifikačné číslo vozidla VIN *

Prílohu sú oprávnené vygenerovať pracoviská kontroly originality a poskytovatelia Výpisu z RPZV (ODO-Passu). Rovnako aj občania cez stránku www.rpzv.sk, ktorým prevádzkovateľ vozidla poskytne údaje na overenie ODO-Passu (číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe). Príloha môže byť vygenerovaná len pokiaľ bol k vozidlu vydaný ODO-Pass. Prílohu je možné získať aj spätne k už existujúcemu, platnému ODO-Passu. Ďalšie informácie nájdete TU.

Register prevádzkových záznamov vozidiel zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súlade s novelou zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 24. novembra 2015. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2016.

PRESNÝ STAV NAJAZDENÝCH KILOMETROV = VÝPIS Z RPZV

Pravidelné zaznamenávanie stavu najazdených kilometrov a periodická kontrola po celú dobu životného cyklu vozidla, tvoria účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako eliminovať podvody s odometrami a prioritne chrániť záujmy spotrebiteľov.

Na Slovensku je zriadený Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Jedná sa o vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v SR. Do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra. Zákon (č.106/2018) o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje od 20. mája 2018 povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV širokej škále štátnych aj privátnych subjektov, tzv. prispievateľov. Jedná sa hlavne o informácie z TK, EK, KO, informácie o evidenčných zmenách vozidiel a o dopravných nehodách od orgánov Policajného zboru, o medzinárodnej preprave od MDV SR, o opravách a údržbe vozidiel od výrobcov, zástupcov výrobcov vozidiel a všetkých legálnych opravovní. Ďalej o informácie o vykonaných priamych alebo sprostredkovaných predajoch vozidiel od fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, o poistných udalostiach vozidiel od poisťovní, ako aj o údaje z odometra ojazdených vozidiel v čase jeho financovania od leasingových spoločností a od znalcov po obhliadke vozidla.

Údaje z RPZV sú dostupné formou výpisu len po kontrole počítadla prejdenej vzdialenosti (odometra) a následnom zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou do RPZV. Nie sú bežne poskytované, nakoľko prax preukázala, že dochádza k manipulácii s najazdenými kilometrami tesne nad poslednú známu hodnotu. Výpisy vyhotovujú pracoviská kontroly originality (PKO) a väčšina prispievateľov, a to priamo prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť len záujemcom o kúpu vozidla. Niektoré PKO sú vybavené mobilnou technikou umožňujúcou kontrolu odometra a tlač výpisu na dohodnutom mieste (napr. v autobazáre). Ak údaje z registra zobrazia vo výpise z RPZV (ODO-Pass/ODO-Pass EU) náhle zníženie stavu kilometrov, môže to znamenať, že došlo k manipulácii s odometrom. V súčasnosti existujú dva druhy výpisov:

  • ODO-Pass obsahuje údaje o najazdených kilometroch z RPZV,
  • ODO-Pass EU zahŕňa informácie o najazdených kilometroch z EUCARIS-u.

Stav kilometrov by sa mal v zobrazených údajoch postupne zvyšovať. Pokiaľ ODO-Pass/ODO-Pass EU zobrazí náhle zníženie stavu najazdených kilometrov, môže sa jednať o manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti.

Príloha k Výpisu z RPZV

Potrebujete komplexnú informáciu o ojazdenom vozidle, nad ktorého kúpou uvažujete? Ste na správnom mieste. Mnohí kupujúci nevedia čo si majú overiť a už vôbec netušia, kde nájsť všetky potrebné údaje o vozidle. Na neznalosti spotrebiteľov profitujú spoločnosti, ktorých informácie sú nedostatočné a často zavádzajúce. Navyše, niektoré dôležité informácie o vozidlách nie sú na internete prístupné, a ani nikdy nebudú. Sú zneužiteľné, preto sa poskytujú len prevádzkovateľovi vozidla.

V rámci Registra prevádzkových záznamov vozidiel je poskytovaná Príloha k Výpisu z RPZV. Spotrebiteľ, ktorý má záujem kúpiť si ojazdené vozidlo, získa v prílohe ucelené informácie o automobile a nebude odkázaný na problematické overovanie si údajov cez rôzne nedôveryhodné webové stránky. Príloha poskytuje okrem iných údajov aj informácie o exekučnej blokácii vozidla. Overenie sa nevzťahuje len na subjekt, ale aj na vozidlo ako také. Pre overenie blokácie vozidla nepostačuje iba overenie existencie exekúcie na subjekt v registri exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov. Vozidlo môže byť blokované aj z iného dôvodu, ktorý nemusí byť bežne dostupný na internete, napr. blokácia exekútormi Finančnej správy – daňové exekúcie. Súčasťou prílohy sú informácie aj o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, ďalej o kontrole originality, technickej a emisnej kontrole, atď. Tlač prílohy je dobrovoľná, ale nie je možné ju vygenerovať samostatne bez existencie platného ODO-Passu.

Prílohu sú oprávnené vygenerovať pracoviská kontroly originality a poskytovatelia Výpisu z RPZV. Súčasne aj občania cez stránku www.rpzv.sk, ktorým prevádzkovateľ vozidla poskytne tri údaje na overenie ODO-Passu (číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov uvedený v ODO-Passe). Prílohu možno vygenerovať pre každé vozidlo, ku ktorému bol vytlačený ODO-Pass, ktorý je platný, tzn. je možné ju generovať aj spätne k už vytlačenému a platnému ODO-Passu. Každá vygenerovaná príloha sa zaznamená do RPZV a stáva sa súčasťou historických záznamov o vozidle.

Na doplnenie: Z hľadiska platnosti môže byť ODO-Pass: platný aktuálny, platný neaktuálny alebo neplatný. Ak po jeho vygenerovaní do RPZV pribudnú nové záznamy, ODO-Pass sa stane platným, ale neaktuálnym. V prípade vygenerovania nového ODO-Passu, alebo ak od posledného zápisu kilometrov uplynul viac ako polrok, stáva sa neplatným. Príloha k Výpisu z RPZV je aktuálna v čase jej vygenerovania.

AKO FUNGUJE ODO-PASS/ODO-PASS EU?

Výpis je vytlačený na špeciálnom papieri, s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho sfalšovaniu alebo podvodu. ODO-Pass/ODO-Pass EU vydaný pri kontrole originality umožní vlastníkom vozidiel deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla, napríklad pri umiestnení do autobazáru alebo zverejnení formou inzerátu. Z dôvodu ochrany pred zneužitím je pre jeho on-line overenie prostredníctvom internetu na stránke www.rpzv.sk požadované zadanie: čísla ODO-Pass-u/ODO-Pass-u EU, dátum jeho vystavenia a posledný stav hodnoty odometra uvedený vo výpise.

KDE ZÍSKAŤ VÝPIS?

Výpis vyhotovujú pracoviská kontroly originality a väčšina prispievateľov, a to priamo prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť len záujemcom o kúpu vozidla. Niektoré PKO sú vybavené mobilnou technikou umožňujúcou kontrolu odometra a tlač výpisu na dohodnutom mieste (napr. v autobazáre).

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním a ukladaním súborov cookie vo vašom koncovom zariadení. Viac informácií

Rozumiem