Prebieha načítavanie...

Fotografia odometra ×

Časté otázky

Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel, alebo inak nazývaný ODO-Pass/ODO-Pass EU zobrazuje skutočný stav kilometrov, v čase, kedy boli zaznamenané. Na základe údajov o kilometroch získate prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený. Výpis okrem iného obsahuje tieto údaje: identifikačné číslo vozidla VIN, značku a obchodný názov vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla v SR, dátum vystavenia ODO-Passu/ODO-Passu EU. Vytlačený je na špeciálnom papieri, s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho sfalšovaniu alebo podvodu. Výpis chráni spotrebiteľov pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je najmä na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Vlastníkom vozidiel umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla. Výpis je platný vždy do zapísania nových údajov do RPZV. Z dôvodu ochrany pred zneužitím je pre jeho on-line overenie prostredníctvom stránky www.rpzv.sk požadované zadanie: čísla ODO-Passu/ODO-Passu EU, dátum jeho vystavenia a posledný stav hodnoty odometra uvedený vo výpise.

Výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel vyhotovujú pracoviská kontroly originality a väčšina prispievateľov, a to priamo prevádzkovateľovi vozidla. Ten môže ODO-Pass zverejniť, alebo poskytnúť záujemcom o kúpu vozidla.

V ODO-Passe sú zaznamenané údaje o najazdených kilometroch z Registra prevádzkových záznamov vozidiel. ODO-Pass EU zahŕňa informácie o najazdených kilometroch z EUCARIS-u, t. j. zo zahraničia. Zákonné oprávnenie tlačiť ODO-Pass EU majú len pracoviská kontroly originality, nakoľko vykonávajú kontrolu pri dovozoch. Po vyhotovení ODO-Passu EU sa zahraničné historické údaje zaznamenajú do RPZV. Spolu s údajmi z auto society budú tvoriť tzv. elektronickú prevádzkovú históriu vozidla, ktorá bude neskôr dostupná formou rozsiahleho výpisu. Súčasťou má byť v budúcnosti aj kontrola použitých dielov, ich pôvod, overenie, či sú homologizované alebo v zhode so schváleným typom, či nepochádzajú z krádeže, prípadne boli použité a repasované.

Odplata za technické zabezpečenie prístupu za účelom vydania ODO-Pass/ODO-Pass EU (výška odplaty závisí od počtu záznamov pre konkrétne vozidlo):

  • 0-3 záznamy: 3.50 EUR vrátane DPH
  • 4-5 záznamy: 5.50 EUR vrátane DPH
  • 6 a viac záznamov: 8 EUR vrátane DPH

pričom počet záznamov, ktoré budú uvedené vo výpise (ODO-Pass/ODO-Pass EU) sa v systéme zobrazí počas postupu vytvárania objednávky.

Pokiaľ pochybujete o pravosti alebo správnosti dát v ODO-Passe, môžete si údaje overiť podľa čísla výpisu (ODO-Passu/ODO-Passu EU) tu. Na overenie stačí zadať tri údaje: číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu v ODO-Passe a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe:
Pri overení ODO-Passu/ODO-Passu EU cez www.rpzv.sk sa v spodnej časti webstránky zobrazí, ktoré subjekty údaje o kilometroch počas životného cyklu vozidla do RPZV zaznamenali:
Po zadaní troch údajov z ODO-Passu/ODO-Passu EU je možné vygenerovať si Prílohu k ODO-Passu, príp. aj Výpis o poškodeniach vozidla:

Do RPZV prispievajú a zapisujú údaje subjekty z auto society, t. j. inštitúcie, ktoré prichádzajú do styku s vozidlom (TK, EK, KO, opravovne, predajcovia vozidiel, poisťovne, lízingové spoločnosti a pod.), čím sa vytvára transparentná história o vozidle, a tým sa predchádza manipuláciám s odometrom.

Príloha k Výpisu z RPZV poskytuje komplexné a aktuálne informácie o vozidle. Na rozdiel od rôznych dostupných informácií pre overenie vozidla na internete, poskytuje okrem iného aj informácie o blokácii vozidla. Overenie sa nevzťahuje len na subjekt, ale aj na vozidlo ako také. Pre overenie blokácie vozidla nepostačuje len overenie existencie exekúcie na subjekt v registri exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov. Vozidlo môže byť blokované aj z iného dôvodu, ktoré nie je bežne dostupné na internete, napr. blokácia exekútormi Finančnej správy – daňové exekúcie. Okrem blokácii vozidla sú súčasťou prílohy aj informácie o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, o KO a platnosti TK a EK, atď.

Každý záujemca o kúpu ojazdeného vozidla si môže úplnosť a pravdivosť informácií overiť na www.rpzv.sk bez toho, aby potreboval odborné znalosti k overeniu vozidla. Podstatné je vyžadovať si údaje o vozidle vždy pred jeho kúpou.

Prílohu je možné vygenerovať pre každé vozidlo, ku ktorému bol vytlačený ODO-Pass, ktorý je platný, to znamená, že prílohu je možné vygenerovať aj spätne k už vytlačenému a platnému ODO-Passu. Každá vygenerovaná príloha sa zaznamená do RPZV a stáva sa súčasťou historických záznamov vozidla.

Vygenerovať prílohu sú oprávnené pracoviská kontroly originality, poskytovatelia Výpisu z RPZV (ODO-Passu) a rovnako aj občania cez stránku www.rpzv.sk, ktorým prevádzkovateľ vozidla poskytne tri údaje z ODO-Passu (číslo ODO-Passu, dátum jeho vystavenia a posledný stav kilometrov uvedený v ODO-Passe).
Počas platnosti Výpisu z RPZV je možné skontrolovať, či v údajoch v prílohe nenastala zmena. Ak zmena nastala, ale výpis je stále platný, je možné vygenerovať a vytlačiť aktualizovanú prílohu samostatne.

Z hľadiska platnosti môže ODO-Pass nadobúdať tri stavy: platný aktuálny, platný neaktuálny alebo neplatný. Ak po jeho vygenerovaní do registra pribudnú nové záznamy, ODO-Pass sa stane platným, ale neaktuálnym. V prípade vygenerovania nového ODO-Passu, alebo ak od posledného zápisu km ubehol viac ako polrok, stáva sa neplatným. Príloha k Výpisu z RPZV je aktúalna v čase jej vygenerovania.

Odplata za technické zabezpečenie prístupu za účelom vydania prílohy (bez ohľadu na počet záznamov pre konkrétne vozidlo): 12,- Eur vrátane DPH

Ak v Prílohe k ODO-Passu, ktorá obsahuje aktuálne údaje ku každému registrovanému vozidlu v slovenskej evidencii, spotrebiteľ nájde informáciu, že k danému vozidlu existujú záznamy o poškodeniach v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, môže si na stránke www.rpzv.sk vygenerovať Výpis o poškodeniach vozidla. Jeho vygenerovanie je podmienené existenciou platného ODO-Passu a Prílohy k ODO-Passu. Vo Výpise o poškodeniach vozidla nájde spotrebiteľ informácie, v ktorej krajine sa stala škodová udalosť, dátum dopravnej nehody, celkovú kalkuláciu opravy, poškodenia jednotlivých častí vozidla, ako aj zoznam poškodených dielov.

Výpis je možné vygenerovať priamo cez web www.rpzv.sk. Sú k tomu potrebné rovnaké údaje, ako aj na overenie ODO-Passu: číslo ODO-Passu, dátum posledného záznamu a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe, ktoré si spotrebiteľ/kupujúci môže vyžiadať od majiteľa/prevádzkovateľa vozidla.

Odplata za technické zabezpečenie prístupu za účelom vydania výpisu o poškodeniach:

  • výpis o poškodeniach bez fotografií: 10,- EUR vrátane DPH;
  • výpis o poškodeniach s fotografiami: 12, - EUR vrátane DPH.

Povinný prispievať je každý subjekt, ktorého zákonná povinnosť vyplýva zo Zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (106/2018 Z. z., § 48, ods.3).

Áno. Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje prispievať do RPZV v § 48, ods.3 písm. i) fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám vykonávajúcim diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel pri všetkých vykonaných opravách, údržbe alebo diagnostikovaní vozidiel. Zákon nerozdeľuje spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti na autoservisy a pneuservisy.

Informácie ako sa stať prispievateľom sú zverejnené v sekcii „Pre prispievateľov“. Nájdete tam aj registračný formulár, ktorý je potrebné vyplniť a počkať na potvrdzujúci e-mail s inštrukciami.

Údaje sú zaznamenávané pri technických a emisných kontrolách, kontrolách originality, pri každej údržbe a servisnej prehliadke, oprave mechanických, elektrických a elektronických častí vozidla, pri oprave karosérie, výmene a montáži náhradných dielov, komponentov, alebo príslušenstva apod.

Referenčnými údajmi pre posúdenie manipulácie s kilometrami sú údaje evidované v RPZV spolu s údajmi z EUCARIS-u. Na iné „certifikáty“ a „overené“ informácie sa nebude pre účely zákona prihliadať. Pokiaľ má napr. autoservis údaje preukazujúce manipuláciu, je povinný tieto údaje zaznamenať do RPZV, inak sa na ne nebude prihliadať ako na údaje preukazujúce manipuláciu. V RPZV je archivovaný každý výpis a tento je dostupný Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI), ktorá má priamy prístup do registra. Ak k vozidlu nebude v registri vygenerovaný výpis v čase jeho predaja po 20. máji 2018, čiže k predávanému vozidlu nebol pripojený výpis a dodatočne sa preukáže, že v čase predaja boli zmanipulované najazdené kilometre, tak SOI za nesplnenie povinnosti uloží pokutu od 3-tisíc do 100-tisíc eur. Pri opakovanom porušení má dokonca nárok zrušiť danému subjektu živnosť.

Ako sme už skôr napísali, niektoré pracoviská kontroly originality sú vybavené mobilnou technikou, ktorá umožňuje kontrolu odometra a tlač výpisu na dohodnutom mieste (napr. v autoservisoch). Mobilné pracoviská teda vedia výpis vytlačiť priamo u Vás na prevádzke alebo na vopred dohodnutom mieste. Takisto vedia urobiť obhliadku vozidla priamo u Vás. Viac informácii sa dozviete priamo od mobilného pracoviska. Zoznam mobilných pracovísk nájdete tu.

Súčasťou RPZV je aj zoznam oprávnených osôb, ktoré sú výrobcom, zástupcom výrobcu alebo autorizovaným servisom oprávnené manipulovať s odometrami spôsobom určeným výrobcom vozidiel, pričom každá takáto manipulácia musí byť zaznamenaná do registra. Ak vykonala manipuláciu s odometrom neoprávnená osoba alebo nebola do RPZV zaznamenaná, považuje sa v zmysle zákona za neoprávnenú, teda tresntú.

Kontrola kilometrov a tlač výpisu je samostatný úkon a nie je podmienený absolvovaním KO.

Údaje si môže kupujúci overiť na www.rpzv.sk. Stačí, aby predajca poskytolu kupujúcemu potrebné údaje z výpisu a na webe si overí jeho pravosť a skontroluje priebeh najazdených kilometrov.

Predávajúci má dve možnosti. Buď zájde s vozidlom na pracovisko kontroly originality (v rámci SR ich je okolo 100), kde mu vystavia výpis za niekoľko minút. Pokiaľ príde ponúknuť vozidlo do autobazáru, ktorý ešte v súčasnosti nie je prispievateľom do RPZV a nedokáže dnes vytlačiť výpis, tak si zavolá „mobilné“ pracovisko kontroly originality, ktorého technici prídu do autobazáru, skontrolujú, pofotia, zaznamenajú a vytlačia výpis priamo na mieste.

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním a ukladaním súborov cookie vo vašom koncovom zariadení. Viac informácií

Rozumiem