Fotografia odometra

Často kladené otázky


Čo je to Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel (ODO-Pass/ODO-Pass EU)?

Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel, alebo inak nazývaný ODO-Pass/ODO-Pass EU zobrazuje skutočný stav kilometrov, v čase, kedy boli zaznamenané. Na základe údajov o kilometroch získate prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený. Výpis okrem iného obsahuje tieto údaje: identifikačné číslo vozidla VIN, značku a obchodný názov vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla v SR, dátum vystavenia ODO-Pass-u/ODO-Pass-u EU. Vytlačený je na špeciálnom papieri, s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho sfalšovaniu alebo podvodu. Výpis chráni spotrebiteľov pred nekalými praktikami podvodníkov. Určený je najmä na overenie priebehu najazdených kilometrov pred kúpou vozidla. Vlastníkom vozidiel umožňuje deklarovať priebeh najazdených kilometrov pred predajom vozidla. Výpis je platný vždy do zapísania nových údajov do RPZV. Z dôvodu ochrany pred zneužitím je pre jeho on-line overenie prostredníctvom stránky www.rpzv.sk požadované zadanie: čísla ODO-Pass-u/ODO-Pass-u EU, dátum jeho vystavenia a posledný stav hodnoty odometra uvedený vo výpise.

Kde môžem získať ODO-Pass/ODO-Pass EU?

ODO-Pass/ODO-Pass EU vyhotovujú pracoviská kontroly originality a väčšina prispievateľov, a to priamo prevádzkovateľovi vozidla, ktorý ho môže buď zverejniť, alebo poskytnúť len záujemcom o kúpu vozidla. Zoznam vyhotoviteľov, existenciu a obsah výpisu si možno overiť cez webstránku www.rpzv.sk. Niektoré pracoviská KO sú vybavené mobilnou technikou umožňujúcou kontrolu odometra a tlač výpisu na dohodnutom mieste (napr. v autoservisoch).

Prečo existujú dva výpisy: ODO-Pass a ODO-Pass EU? Aký je medzi nimi rozdiel?

V ODO-Pass-e sú zaznamenané údaje o najazdených kilometroch z Registra prevádzkových záznamov vozidiel. ODO-Pass EU zahŕňa informácie o najazdených kilometroch z EUCARIS-u, t. j. zo zahraničia. Zákonné oprávnenie tlačiť ODO-Pass EU majú len pracoviská kontroly originality, nakoľko vykonávajú kontrolu pri dovozoch. Po vyhotovení ODO-Pass-u EU sa zahraničné historické údaje zaznamenajú do RPZV. Spolu s údajmi z auto society budú tvoriť tzv. elektronickú prevádzkovú históriu vozidla, ktorá bude neskôr dostupná formou rozsiahleho výpisu. Súčasťou má byť v budúcnosti aj kontrola použitých dielov, ich pôvod, overenie, či sú homologizované alebo v zhode so schváleným typom, či nepochádzajú z krádeže, prípadne boli použité a repasované.

Ako dlho má ODO-Pass/ODO-Pass EU platnosť?

ODO-Pass/ODO-Pass EU je platný vždy do zadania nových údajov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel.

Aká je cena za ODO-Pass/ODO-Pass EU?

Orientačná cena je 7 € s DPH.

Môžem si overiť platnosť ODO-Pass-u/ODO-Pass-u EU?

Áno. Pokiaľ pochybujete o pravosti alebo správnosti dát na výpise, môžete si údaje overiť tu. Stačí zadať: číslo ODO-Pass-u/ODO-Pass-u, dátum jeho vystavenia a posledný stav kilometrov uvedený vo výpise. Výpis je vytlačený na špeciálnom papieri s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho sfalšovaniu alebo podvodu.

Odkiaľ pochádzajú informácie uvedené vo výpise?

Do RPZV prispievajú a zapisujú údaje subjekty z auto society, t. j. inštitúcie, ktoré prichádzajú do styku s vozidlom (TK, EK, KO, opravovne, predajcovia vozidiel, poisťovne, lízingové spoločnosti a pod.), čím sa vytvára transparentná história o vozidle, a tým sa predchádza manipuláciám s odometrom.

Kto je povinný prispievať do RPZV?

Povinný prispievať je každý subjekt, ktorého zákonná povinnosť vyplýva zo Zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (106/2018 Z. z., § 48, ods.3).

Ako sa stať prispievateľom?

Informácie ako sa stať prispievateľom sú zverejnené v sekcii „Pre prispievateľov“. Nájdete tam aj Registračný formulár, ktorý je potrebné vyplniť a počkať na potvrdzujúci email s inštrukciami.

V akých prípadoch sú zaznamenávané údaje o stave najazdených kilometrov?

Údaje sú zaznamenávané pri technických a emisných kontrolách, kontrolách originality, pri každej údržbe a servisnej prehliadke, oprave mechanických, elektrických a elektronických častí vozidla, pri oprave karosérie, výmene a montáži náhradných dielov, komponentov, alebo príslušenstva apod.

Je pravdou, že od 20. mája 2018 už môžu právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia predávať aj vozidlá so „stočenými kilometrami“ ak je k vozidlu pripojený výpis z RPZV?

Referenčnými údajmi pre posúdenie manipulácie s kilometrami sú údaje evidované v RPZV spolu s údajmi z EUCARIS-u. Na iné „certifikáty“ a „overené“ informácie sa nebude pre účely zákona prihliadať. Pokiaľ má napr. autoservis údaje preukazujúce manipuláciu, je povinný tieto údaje zaznamenať do RPZV, inak sa na ne nebude prihliadať ako na údaje preukazujúce manipuláciu. V RPZV je archivovaný každý výpis a tento je dostupný Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI), ktorá má priamy prístup do registra. Ak k vozidlu nebude v registri vygenerovaný výpis v čase jeho predaja po 20. máji 2018, čiže k predávanému vozidlu nebol pripojený výpis a dodatočne sa preukáže, že v čase predaja boli zmanipulované najazdené kilometre, tak SOI za nesplnenie povinnosti uloží pokutu od 3-tisíc do 100-tisíc eur. Pri opakovanom porušení má dokonca nárok zrušiť danému subjektu živnosť.

Aký význam majú mobilné pracoviská?

Ako sme už skôr napísali, niektoré pracoviská kontroly originality sú vybavené mobilnou technikou, ktorá umožňuje kontrolu odometra a tlač výpisu na dohodnutom mieste (napr. v autoservisoch). Mobilné pracoviská teda vedia výpis vytlačiť priamo u Vás na prevádzke alebo na vopred dohodnutom mieste. Takisto vedia urobiť obhliadku vozidla priamo u Vás. Viac informácii sa dozviete priamo od mobilného pracoviska. Zoznam mobilných pracovísk nájdete TU.

Je v zákone č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov definované, kto môže manipulovať s odometrami?

Súčasťou RPZV je aj zoznam oprávnených osôb, ktoré sú výrobcom, zástupcom výrobcu alebo autorizovaným servisom oprávnené manipulovať s odometrami spôsobom určeným výrobcom vozidiel, pričom každá takáto manipulácia musí byť zaznamenaná do registra. Ak vykonala manipuláciu s odometrom neoprávnená osoba alebo nebola do RPZV zaznamenaná, považuje sa v zmysle zákona za neoprávnenú, teda tresnú.

Musím kvôli získaniu Výpisu z RPZV absolvovať celý proces kontroly originality?

Kontrola kilometrov a tlač výpisu je samostatný úkon a nie je podmienený absolvovaním KO.

Pokiaľ si budem chcieť kúpiť vozidlo od predávajúceho, kde si overím údaje o najazdených kilometroch?

Údaje si môže kupujúci overiť na www.rpzv.sk. Stačí, aby predajca poskytolu kupujúcemu potrebné údaje z výpisu a na webe si overí jeho pravosť a skontroluje priebeh najazdených kilometrov.

Čo ale v prípade, ak predávajúci doteraz nemá výpis a kupujúcemu nič neposkytne, ale kupujúci bude od neho výpis pred predajom vozidla vyžadovať?

Predávajúci má dve možnosti. Buď zájde s vozidlom na pracovisko kontroly originality (v rámci SR ich je okolo 100), kde mu vystavia výpis za niekoľko minút. Pokiaľ príde ponúknuť vozidlo do autobazáru, ktorý ešte v súčasnosti nie je prispievateľom do RPZV a nedokáže dnes vytlačiť výpis, tak si zavolá „mobilné“ PKO, ktorého technici prídu do autobazáru, skontrolujú, pofotia, zaznamenajú a vytlačia výpis priamo na mieste.

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním a ukladaním súborov cookie vo vašom koncovom zariadení. Viac informácií

Rozumiem