Prebieha načítavanie...

Fotografia odometra ×

Všeobecné obchodné podmienky na získanie
Výpisu a/alebo Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel a/alebo Výpisu o poškodeniach

 1. Predmetom týchto podmienok (ďalej len „Podmienky“) je úprava práv a povinností pri získaní Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel (ďalej len „Výpis“ alebo „ODO-Pass“ alebo „ODO-Pass EU“) a/alebo Prílohy k Výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel (ďalej len „Príloha“) a/alebo Výpisu o poškodení vozidla (ďalej len „Výpis o poškodeniach“) prostredníctvom webového sídla www.rpzv.sk (ďalej len „Systém“), ak je Výpis alebo Príloha alebo Výpis o poškodeniach dostupný a k dispozícii.

  Register prevádzkových záznamov vozidiel (ďalej len „RPZV“) je na základe zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v Slovenskej republike, do ktorého sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len "odometer") cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie a iné informácie o týchto životných situáciách, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra a zaznamenala transparentná história vozidla.

  Výpis (ODO-pass, ODO-pass EU) z RPZV generovaný z webového sídla www.rpzv.sk je elektronický dokument, v ktorom sú uvedené zaznamenané hodnoty odometra v RPZV v čase jeho vyžiadania. ODO-pass EU obsahuje aj údaje z Európskeho informačného systému vozidiel (EUCARIS).

  Príloha k Výpisu generovaná z webového sídla www.rpzv.sk je elektronický dokument, v ktorom sú uvedené iné záznamy ako vo Výpise k cestnému motorovému vozidlu v čase jeho vyžiadania (napr. exekučné blokácie, overenie vozidla v pátracích evidenciách, overenie, či vozidlo nie je leasingu, či absolvovalo kontrolu originality, či má platnú technickú a emisnú kontrolu, zistenie krajiny pôvodu/registrácie a pod.

  Výpis o poškodeniach generovaný z webového sídla www.rpzv.sk je elektronický dokument, v ktorom sú uvedené iné záznamy ako vo Výpise a Prílohe a to zaznamenané záznamy o poškodeniach cestného motorového vozidla.
 2. Systém je určený pre fyzické osoby – nepodnikateľov, pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby (ďalej len „Používateľ“). Používateľ – spotrebiteľ je fyzická osoba, nepodnikateľ, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Používateľ by mal používať Systém, len ak súhlasí s Podmienkami. Používateľovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s Podmienkami ešte pred začatím využívania Systému. Pri opakovanom využívaní Systému je Používateľ povinný vždy sa vopred oboznámiť s aktuálnym znením Podmienok. Poskytovateľ technickej podpory si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Podmienky, pričom ich zmena je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle www.rpzv.sk. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí s niektorým z ustanovení Podmienok, je nutné, aby Systém nevyužíval. V prípade, ak Používateľ pri vypĺňaní e-formulára vyjadrí súhlas s týmito podmienkami, tak Používateľ vyslovuje bezvýhradný súhlas s Podmienkami. Používaním Systému Používateľ potvrdzuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
 4. Systém je možné využívať bez registrácie v Systéme.
 5. Poskytnuté údaje uvedené vo Výpise, Prílohe, Výpise o poškodeniach resp. zo Systému môže Používateľ v celom rozsahu využívať len pre vlastnú (internú) potrebu na účely ochrany svojich vlastných záujmov a ich ďalšie šírenie, predaj, nakladanie či upravovanie nie je povolené.
 6. Používateľ je oprávnený požiadať o Prílohu za predpokladu, že má k dispozícii Výpis (alebo už bol raz Systémom generovaný). Systém vyžaduje, aby Používateľ zadal do Systému údaje z Výpisu. Používateľ je oprávnený požiadať o Výpis o poškodeniach za predpokladu, že má k dispozícii Prílohu (alebo už bola raz Systémom generovaná).
 7. Pri zadaní požiadavky do Systému je Používateľ povinný v Systéme vyplniť e-formulár, v ktorom ak Používateľ zmluvu na diaľku uzaviera ako spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) vyplní e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno a priezvisko, adresu alebo ak zmluvu na diaľku uzaviera ako podnikateľ tak aj fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, a pod.). Používateľ je povinný uviesť pravdivé a správne údaje.
 8. Vydanie Výpisu, Prílohy a Výpisu o poškodeniach zo Systému je odplatné. Odplata patrí Poskytovateľovi technickej podpory a to za technické zabezpečenie prístupu do Systému.

  Odplata za technické zabezpečenie prístupu do Systému za účelom vydania Výpisu (výška odplaty závisí od počtu záznamov pre konkrétne vozidlo):

  Počet záznamov Celková cena
  0-3 záznamy 3,50 Eur vrátane DPH
  4-5 záznamov 5,50 Eur vrátane DPH
  6 a viac záznamov 8,- Eur vrátane DPH
  pričom počet záznamov, ktoré budú uvedené vo Výpise sa v Systéme zobrazí počas postupu vytvárania objednávky.

  Odplata za technické zabezpečenie prístupu do Systému za účelom vydania Prílohy (bez ohľadu na počet záznamov pre konkrétne vozidlo): 12,- Eur vrátane DPH.

  Odplata za technické zabezpečenie prístupu do Systému za účelom vydania Výpisu o poškodeniach (výška odplaty závisí, či Používateľ žiada Výpis o poškodeniach s fotografiami alebo bez fotografií):
  Fotografie Celková cena
  Výpis o poškodeniach bez fotografií 10,- Eur vrátane DPH
  Výpis o poškodeniach s fotografiami 12,- Eur vrátane DPH
 9. Po úhrade odplaty bude Používateľovi bez zbytočného odkladu zobrazený Výpis, Príloha alebo Výpis o poškodeniach; faktúra ako aj Výpis, Príloh a alebo Výpis o poškodeniach bude zaslaná na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri zadaní požiadavky do Systému.
 10. Rozsah údajov uvedených vo Výpise, Prílohe a Výpise o poškodeniach môže byť pre rôzne vozidlá odlišný a nemusí byť rovnaký ani pri opakovaných prístupoch, t.j. zadaní rovnakej požiadavky; vyžiadanie nového Výpisu, Prílohy a Výpisu o poškodeniach je znovu spoplatnené. Rozsah údajov vždy závisí od ich dostupnosti v okamihu zadania požiadavky, za údaj sa považuje aj negatívna informácia (napr. nie je v exekúcii, leasingu a pod.). Niektoré údaje z Výpisu, Prílohy alebo Výpisu o poškodeniach môžu byť nedostupné, neúplné alebo nesprávne, najmä ak ich nie je možné údaje vyhľadať, resp. údaje sú nedostupné.
 11. Na poskytovanie údajov zo Systému resp. na poskytnutie Prílohy nie je právny nárok; Systém môže byť zablokovaný, nedostupný, nefunkčný.
 12. Úhradu odplaty pri online využívaní Systému je Používateľ povinný uhradiť v plnej výške počas online využívania Systému prostredníctvom služby (CardPay) platbou kreditnou/debetnou kartou. Z uvedeného dôvodu je pri online využívaní Systému pri platbe kreditnou/debetnou kartou od Používateľa požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Potvrdením dáva Používateľ súhlas na realizáciu úhrady Poplatku a oprávňuje správcu Systému na realizáciu tejto úhrady. Celková cena pobytu je ihneď zúčtovaná v prospech bankového účtu správcu Systému. Činnosť správcu Systému vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie Používateľa. Systém využíva šifrovanie citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady Používateľom.
 13. Používateľ splnomocňuje správcu Systému na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.
 14. Poučenie o možnosti odstúpiť od zmluvy pre Používateľa – spotrebiteľa: Používateľ, ktorý je fyzickou osobou (nepodnikateľom, teda osobou ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) môže od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Používateľ – spotrebiteľ informuje poskytovateľa technickej podpory o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom zaslaným poštou na adrese IRIS SH, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak je oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 15. Poskytovateľ technickej podpory bude na Systéme vykonávať plánované technické odstávky. Poskytovateľ technickej podpory nenesie zodpovednosť za prípadné výpadky Systému, ktoré budú spôsobené vyššou mocou, treťou osobou, resp. z akéhokoľvek iného dôvodu.
 16. Používateľ sa zaväzuje využívať služby v súlade Podmienkami, nepoužívať prostriedky a postup smerujúci k narušeniu funkčnosti Systému.
 17. Poskytovateľ technickej podpory je oprávnený službu obmedziť vo vzťahu k Používateľovi, pokiaľ dochádza k zneužívaniu elektronickej služby alebo jej využívaniu neoprávnenou treťou osobou.
 18. Údaje uvedené vo Výpise, Prílohe a Výpise o poškodeniach nie sú údaje, ktoré by mali charakter osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“). Údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné na právne úkony; chyby, prípadné nezrovnalosti, či nedostupnosť údajov z, Výpisu, Prílohy, Výpisu o poškodeniach či Systému sú vyhradené.
 19. Ochrana osobných údajov Používateľov, je zabezpečená v súlade so Zákonom a Nariadením. Osobné údaje spracováva poskytovateľ technickej podpory a to za účelom evidencie a fakturácie, pričom osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, maximálne po dobu trvania povinnosti archivovať účtovné dokumenty. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy, v ktorej Používateľ vstupuje ako jedna zo zmluvných strán a na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a to všetko bez súhlasu Používateľa. Rozsah spracúvaných údajov vyplýva z údajov požadovaných v e-formulári, ktorý Používateľ vypĺňa a je obmedzený na nevyhnutné minimum údajov tak, aby bolo možné zabezpečiť účel spracovania. Používateľ je povinný uvádzať iba aktuálne a správne osobné údaje. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje chráni pred neoprávneným použitím a nevykonáva žiadne operácie, ktorými by poskytnuté osobné údaje zverejňoval alebo akokoľvek inak sprístupňoval neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať získané osobné údaje žiadnym tretím stranám ani žiadnym ďalším príjemcom okrem zákonom odôvodnených prípadov. Prevádzkovateľ v súlade s osobitnými predpismi vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú. Osobné údaje Používateľa nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba nasledovné práva: (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie proti spracovávaniu osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu osobných údajov, (vi) na prenosnosť osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na Úrad pre ochranu osobných údajov. Kontakt pre poskytnutie ďalších informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov: rpzv@rpzv.sk.
 20. Poskytovateľ technickej podpory môže na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu poveriť spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa, aby spracoval osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za dojednaných podmienok v súlade so Zákonom resp. Nariadením.
 21. Poskytovateľ technickej podpory nezodpovedá za prípadné škody v súvislosti s plnením zo zmluvného vzťahu, ak nevyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov niečo iné. Poskytovateľ technickej podpory nezodpovedá najmä za:
  • škody v súvislosti s nedovoleným alebo nesprávnym používaním Systému Používateľom,
  • škody spôsobené uvedením nesprávnych, nedovolených a nevhodných údajov zo strany Používateľa,
  • škody spôsobené uvedením nesprávnych vyhľadávacích kritérií zo strany Používateľa,
  • škody spôsobené používaním napadnutých systémov vírusmi a inými škodlivými softvérmi zo strany Používateľa,
  • škody spôsobené poskytnutím prihlasovacích údajov tretej osobe zo strany Používateľa,
  • škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré ruší činnosť Systému alebo nespĺňa štandardné technické parametre,
  • škody spôsobené z dôvodu vyššej moci,
  • škody spôsobené porušením povinnosti Používateľa,
  • za obsah údajov uvedených vo Výpise, Prílohe, či Výpise o poškodeniach prípadne za ich neexistenciu, nedostupnosť, nedispozíciu či chybovosť, alebo
  • škody spôsobené zneužitím prístupu Používateľa.
 22. Poskytovateľ technickej podpory nezodpovedá za prípadné škody ani za obsah poskytnutých informácií, ak bol prístup realizovaný prostredníctvom automatizovaného prístupu a spracovanie záznamov a poskytovanie elektronických informácií prebehlo elektronickými prostriedkami tretej strany.
 23. Poučenie o zodpovednosti za vady pre Používateľa – spotrebiteľa: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Používateľ - spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ technickej podpory je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Používateľ – spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým poskytovateľovi technickej podpory nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Poskytovateľ technickej podpory môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Používateľovi – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Používateľ - spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Používateľovi - spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Používateľ – spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Používateľ - spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. Reklamácia sa uplatňuje písomne poštou na adrese poskytovateľa technickej podpory.
 24. Pokiaľ Používateľ – spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že sú porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na poskytovateľa technickej podpory so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ technickej podpory na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Používateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom technickej podpory je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam na www.mhsr.sk), pričom Používateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Používateľ – spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Používateľ - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Používateľ – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Používateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 25. Poskytovateľ technickej podpory si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu ustanovení uvedených v týchto podmienkach, a to v prípade, že dôjde k zmene v súvisiacich právnych predpisoch, pri rozšírení služieb alebo pri prístupe k zmene, úprave alebo doplnení podrobnosti uvedených v týchto Podmienkach alebo aj z iného dôvodu. Ak dôjde k uzavretiu zmluvy, meniť tieto podmienky medzi zmluvnými stranami už nie je možné.
 26. Zmenu podmienok uvedených v týchto Podmienkach sa Poskytovateľ technickej podpory zaväzuje zverejniť na webovej stránke www.rpzv.sk. Doplňujúce informácie môžu byť zverejnené na webovom sídle www.rpzv.sk (napr. Časté otázky).
 27. Tieto podmienky sú v platnom znení zverejnené na webovej stránke www.rpzv.sk.
 28. Ak sa niektoré ustanovenia týchto podmienok stanú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ technickej podpory v prípadoch podľa predchádzajúcej vety nahradí takéto ustanovenia novými, ktoré sa budú najviac približovať princípom dohodnutým týchto podmienkach, pri zachovaní zmyslu a účelu, ktorý sa sledoval v čase nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto podmienok.
 29. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto dohode sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 30. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 07.04.2021.
 31. V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri používaní Systému resp. platení odplaty, je Používateľ oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa technickej podpory na podpora@rpzv.sk.
Poskytovateľ technickej podpory (na účely týchto obchodných podmienok ako predávajúci): KONTAKT (údaje dôležité pre kontakt spotrebiteľa a pre uplatnenie reklamácie, podanie sťažnosti alebo iného podnetu): IRIS SH, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 046 205, IČ DPH: SK2020094637 telefonický kontakt: +421 484 151 525 email: info@rpzv.sk; podpora@rpzv.sk Poverená technická služba kontroly originality: IRIS IDENT s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 639, IČ DPH: SK2020095396

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním a ukladaním súborov cookie vo vašom koncovom zariadení. Viac informácií

Rozumiem