Prebieha načítavanie...

Fotografia odometra ×

Manuál RPZV pre pracoviská kontroly originality

Na Slovensku je zriadený Register prevádzkových záznamov vozidiel ďalej RPZV. Do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra.

Podľa Zákona 106/2018 Z.z. § 48 ods. písm. d)

(3) Do registra podľa odseku 1 sú povinné bezodplatne zasielať informácie o cestných motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike v rozsahu údajov ustanovených vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), ak takýmito údajmi disponuje,
d) technická služba kontroly originality informácie o všetkých vykonaných kontrolách originality, a to nepretržite a priamo

Na základe tohto ustanovenia vyplýva od účinnosti zákona povinnosť pre pracoviská kontroly originality prispievať do RPZV. Rozsah zasielaných údajov upravuje § 6 ods. 2 Vyhlášky 139/2018 Z.z. Zasielanie údajov je automatizované prostredníctvom informačného systému ISKO.

Výstupom z Registra prevádzkových záznamov je Výpis z Registra prevádzkových záznamov tzv. ODO-Pass/ODO-Pass EÚ, ktorý zobrazuje hodnoty z počítadla prejdenej vzdialenosti. Snahou členských štátov Európskej únie je vytvorenie národných registrov, ktoré sa prepoja a zabezpečí sa medzinárodná výmena informácií.

Podľa § 6 ods. (5) Vyhlášky 139/2018 Z.z :
  (5) Výpis z registra prevádzkových záznamov vozidiel je súčasťou
    a) odborného posudku o kontrole originality vozidla,
    b) protokolu o kontrole originality evidenčnej.

V závere výkonu kontroly originality vozidla technik v úkone ,,Tlač RPZV (ODO-Pass)“ vygeneruje Výpis z Registra prevádzkových záznamov. Technik postupuje podľa článku 27, úkonu 602 Vydanie Výpisu z RPZV príslušného metodického pokynu č.13/2018 na vykonávanie kontroly originality základnej na pracoviskách kontroly originality nasledovne:

  1. Informácie o prevádzkových záznamoch vozidiel technik vytlačí prostredníctvom AISKO na tlačivo označené sériou SKB až SKZ, pričom tlačivo primerane spĺňa podmienky stanovené v osobitnom predpise.) Pred tlačou výpisu z RPZV v AISKO technik zadáva sériové číslo výpisu z RPZV, ktoré sa musí zhodovať s číslom na použitom tlačive.
  2. Technik vodičovi odovzdá jeden exemplár výpisu z RPZV, druhý exemplár archivuje PKO. Technik nesmie dodatočne opravovať chyby vo vytlačenom výpise z RPZV.
  3. Kópiu Výpisu z RPZV môže z dôvodu jeho poškodenia, straty alebo odcudzenia vydať na základe žiadosti vlastníka vozidla alebo držiteľa OE len PKO, ktoré KO vykonalo. Technik v takomto prípade vytlačí Výpis z RPZV prostredníctvom AISKO v dvoch exemplároch na tlačivo označené sériou SKB až SKZ. Technik vodičovi odovzdá jeden exemplár Výpisu z RPZV, druhý exemplár archivuje PKO.


Vzor Výpisu z Registra prevádzkových záznamov:

Používaním našej webovej lokality vyjadrujete svoj súhlas s používaním a ukladaním súborov cookie vo vašom koncovom zariadení. Viac informácií

Rozumiem